Inflectra tilberedning – trinn for trinn

Se filmen "infusjon trinn for trinn"
 

Trinn for trinn rekonstituering

 1. Dosen og antall Inflectra hetteglass må beregnes. Hvert Inflectra hetteglass inneholder 100 mg infliksimab. Det nødvendige totale volumet av rekonstituert konsentrat av Inflectra må beregnes.
   
 2. Under aseptiske forhold, skal hvert Inflectra hetteglass rekonstitueres med 10 ml vann til injeksjonsvæsker ved hjelp av en sprøyte med en 21 gauge (0,8 mm) eller tynnere nål. Lokket på hetteglasset må tas av og toppen må tørkes av med en 70 % spritserviett. Injeksjonsnålen skal føres inn i hetteglasset gjennom midten av gummiproppen og strålen med vann til injeksjonsvæsker rettes ned langs siden av hetteglasset. Hetteglasset må roteres forsiktig til pulveret er fullstendig oppløst. Langvarig eller kraftig rotering av hetteglasset må unngås. HETTEGLASSET MÅ IKKE RISTES. Skumdannelse ved blanding kan forekomme. Den rekonstituerte oppløsningen skal hvile i 5 minutter. Oppløsningen skal være fargeløs til lys gul, og opalescent. Fordi infliksimab er et protein, kan oppløsningen danne enkelte fine gjennomsiktige partikler. Oppløsningen må ikke brukes hvis det kan observeres ugjennomsiktige partikler, misfarging eller fremmedlegemer.
   
 3. Det nødvendige volumet av den rekonstituerte oppløsningen med Inflectra skal fortynnes til 250 ml med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml (0,9 %). Ingen andre fortynningsvæsker må brukes til å fortynne det rekonstituerte Inflectrakonsentratet. Fortynningen kan gjøres ved å trekke ut et volum natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml (0,9 %) fra en 250 ml glassflaske eller infusjonspose som tilsvarer volumet av rekonstituert Inflectra. Det nødvendige volumet med rekonstituert Inflectraoppløsning skal langsomt tilsettes til 250 ml infusjonsflasken eller infusjonsposen og blandes forsiktig. For volumer større enn 250 ml, bruk enten en større infusjonspose (f.eks. 500 ml, 1000 ml) eller bruk flere 250 ml infusjonsposer for å forsikre deg om at konsentrasjonen av oppløsningen ikke overskrider 4 mg/ml. Dersom infusjonsoppløsningen oppbevares i kjøleskap etter rekonstituering og fortynning, må oppløsningen tas ut 3 timer før Trinn 4 (infusjon) og bringes til romtemperatur (25ºC). Oppbevaring i mer enn 24 timer ved 2-8ºC gjelder kun ved tilberedning av Inflectra i infusjonsposen.
   
 4. Infusjonsvæsken skal gis over et tidsrom på minst den infusjonstiden som er anbefalt. Kun et infusjonssett med et innebygd, sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbinding (porestørrelse 1,2 mikrometer eller mindre) skal brukes. Fordi oppløsningen ikke inneholder konserveringsmidler, anbefales det at infusjon av oppløsningen begynner så snart som mulig og innen 3 timer etter rekonstituering og fortynning. Hvis den ikke brukes umiddelbart er den totale oppbevaringstiden og betingelsene før bruk, brukerens ansvar og vil normalt ikke være lengre enn 24 timer ved 2 °C to 8 °C , med mindre rekonstitueringen /fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser. Eventuell oppløsning som er til overs skal ikke oppbevares for gjenbruk.
   
 5. Inflectra må inspiseres visuelt for partikler eller misfarging før bruk. Hvis det kan observeres synlige, ugjennomsiktige partikler, misfarging eller fremmedlegemer, må oppløsningen ikke brukes. 
   
 6. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 

For å sikre sporbarheten av biologiske legemidler bør batchnummeret til det produktet registreres i pasientjournalen.
 

Før/under oppstart av Inflectra
Infusjon av Inflectra
Nyttige tips - unngå skumdannelse
Oppbevaring og holdbarhet av Inflectra

PP-IFA-NOR-0046