Inlyta (aksitinib)

Virkestoffet i Inlyta er aksitinib og medikamentet klassifiseres som et antineoplastisk middel. Inlyta er en potent og selektiv inhibitor av reseptor-tyrosinkinaser (RTK). Inlyta hemmer flere RTK som er involvert i tumorvekst, neoangiogenese og metastatisk progresjon av kreft. Inlyta finnes i tablettstyrkene 1mg, 3mg, 5mg og 7mg.


Inlyta indikasjon

Inlyta er indisert til behandling av voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom (RCC) etter at tidligere behandling med sunitinib eller et cytokin har sviktet1.


Bivirkninger og ‘’Therapy Management’’ 

De vanligste bivirkningene ved behandling med Inlyta er diarè, hypertensjon, trøtthet, heshet (dysfoni), kvalme, redusert appetitt og hånd/fot-syndrom2.
Håndtering av bivirkninger som hypertensjon, hudreaksjoner, gastrointestinale plager, tyroid dysfunksjon og fatigue er vitalt for å sikre optimal terapeutisk dosering og for å sikre best mulig resultat for pasienten inkludert overlevelse og livskvalitet3
I registreringsstudien AXIS var det 34% av pasientene som gikk ned i dose og det var 38% av pasientene som gikk opp i dose4. At Inlyta er tilgjengelig i fire forskjellige doser (1,3,5 og 7 mg) gjør det mulig å dosere optimalt for hver pasients individuelle behov1.
Les mer om Therapy Management 


Virkningsmekanisme

Inlyta er en potent og selektiv tyrosinkinasehemmer av vaskulær endotelial vekstfaktor-reseptorene VEGFR-1, VEGFR-2 og VEGFR-3. Disse reseptorene er involvert i patologisk angiogenese, tumorvekst og metastaseprogresjon ved kreft. Det er vist at aksitinib er en potent hemmer av VEGF-mediert endotel celleproliferasjon og overlevelse. Aksitinib hemmet fosforyleringen av VEGFR-2 i xenograft tumorvaskulatur, som uttrykte målet in vivo og førte til forsinket tumorvekst, samt tilbakegang og hemming av metastaser i mange eksperimentelle kreftmodeller.1
 

Referanser:

  1. Inlyta SPC 20.08.2021
  2. Rini BI, Escudier B, Tomczak P, et al. Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randomised phase 3 trial. Lancet 2011;378(9807):1931–9.
  3. Cohen R, Oudard S. Antiangiogenic therapy for advanced renal cell carcinoma: Management of treatment-related toxicities. 2012 Invest New Drugs 30:2066-2079
  4. Motzer RJ, Escudier B, Tomczak P, et al. Axitinib versus sorafenib as second-line treatment for advanced renal cell carcinoma: Overall survival analysis and updated results from a randomized phase 3 trial. Lancet Oncol 2013;14:552–62
     
PP-INL-NOR-0036