Inlyta sikkerhetsinformasjon

Advarsler og forsiktighetsregler

Spesifikke bivirkninger bør overvåkes før behandlingsstart og regelmessig under behandlingen med aksitinib, i henhold til beskrivelsen under.

Hjertesvikt
Tegn eller symptomer på hjertesvikt bør overvåkes regelmessig under hele behandlingen med aksitinib. Behandling av hjertesvikt kan kreve midlertidig avbrytelse eller permanent seponering av aksitinibbehandlingen og/eller dosereduksjon.

Hypertensjon
Blodtrykket bør være godt kontrollert før behandlingsstart med aksitinib. Pasienter bør overvåkes med hensyn til hypertensjon, og om nødvendig gis standard antihypertensiv behandling. I tilfelle vedvarende hypertensjon, til tross for bruk av antihypertensiva, bør aksitinibdosen reduseres. For pasienter som utvikler alvorlig hypertensjon, bør behandlingen midlertidig seponeres og gjenopptas med en lavere dosering når pasienten er normotensiv. 

Funksjonsforstyrrelser i skjoldbruskkjertelen
Skjoldbruskkjertelfunksjonen bør overvåkes før oppstart og regelmessig under hele behandlingen med aksitinib. Hypotyreoidisme eller hypertyreoidisme skal behandles i henhold til standard medisinsk praksis for å opprettholde eutyroid tilstand.

Arterielle emboliske og trombotiske hendelser
Aksitinib bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har en risiko for, eller som tidligere har opplevd slike hendelser. 

Venøse emboliske og trombotiske hendelser
Aksitinib bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har en risiko for, eller som tidligere har opplevd slike hendelser. 

Økning av hemoglobin eller hematokrit
Økning i hemoglobin eller hematokrit reflekterer økning i røde blodceller og kan oppstå ved behandling med aksitinib. En økning i røde blodceller kan øke risikoen for emboliske og trombotiske hendelser.

Blødning
Blødninger har vært rapportert i kliniske studier med aksitinib (se pkt. 4.8 i spc).
Det er ikke gjort studier med aksitinib hos pasienter som har ubehandlede hjernemetastaser eller nylig aktiv gastrointestinal blødning, og aksitinib bør ikke brukes hos disse pasientene. Dersom en blødning medfører behov for medisinsk behandling skal man foreta et midlertidig avbrudd i aksitinibdosen.

Aneurismer og arteriedisseksjoner
Bruk av VEGF-hemmere hos pasienter med eller uten hypertensjon kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner. Før oppstart med Inlyta må denne risikoen vurderes nøye hos pasienter med risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i sykehistorien.

Gastrointestinal perforasjon og fisteldannelse
Det bør utføres en regelmessig overvåking for symptomer på gastrointestinal perforasjon eller fisteldannelse under behandling med aksitinib. 

Komplikasjoner ved sårtilheling
Behandling med aksitinib bør seponeres minst 24 timer før planlagte kirurgiske inngrep. Avgjørelsen om å gjenoppta behandling med aksitinib etter kirurgi bør baseres på en klinisk vurdering av tilfreds¬stillende sårtilheling. 

Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)
PRES er en nevrologisk lidelse som kan fremtre med hodepine, kramper/anfall, letargi, forvirring, blindhet og andre visuelle og nevrologiske forstyrrelser. Lett til alvorlig hypertensjon kan også forekomme. Hos pasienter med tegn eller symptomer på PRES, skal aksitinibbehandlingen midlertidig avbrytes eller seponeres permanent. Sikkerhet ved reintroduksjon av aksitinibbehandling hos pasienter som tidligere har hatt PRES, er ikke kjent.

Proteinuri
Det anbefales å undersøke pasienten med hensyn til proteinuri før og regelmessig under hele behandlingen med aksitinib. Ved utvikling av moderat til alvorlig proteinuri bør dosen reduseres, eller behandlingen med aksitinib bør avbrytes midlertidig. Ved utvikling av nefrotisk syndrom må behandling med aksitinib avsluttes.

Leverrelaterte bivirkninger
De vanligst rapporterte leverrelaterte bivirkningene inkluderte økt alaninaminotransferase (ALAT), aspartataminotransferase (ASAT), og bilirubin. Det ble ikke sett sammenfallende økninger av ALAT (> 3 ganger øvre normalnivå [ULN]) og bilirubin (> 2 ganger ULN). 
Leverfunksjonen skal overvåkes før behandlingsstart og regelmessig under hele aksitinibbehand¬lingen.

Nedsatt leverfunksjon
I kliniske studier med aksitinib var systemisk eksponering for aksitinib omtrent 2 ganger høyere hos individer med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B), sammenliknet med individer med normal leverfunksjon. Dosereduksjon anbefales ved administrering av aksitinib til pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B).
Det er ikke gjort studier med aksitinib til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C), og aksitinib skal ikke brukes hos denne gruppen.

Eldre (≥ 65 år) og etnisitet
I en kontrollert klinisk studie med aksitinib til behandling av pasienter med RCC, var 34 % av pasientene som fikk aksitinib ≥ 65 år. De fleste pasientene var hvite (77 %) eller asiatiske (21 %). Det kan ikke utelukkes at enkelte eldre pasienter og asiatiske pasienter har en større sensitivitet for bivirkninger, men samlet sett er det imidlertid ingen større forskjeller i sikkerhet og effekt av aksitinib mellom pasienter som var ≥ 65 år og yngre pasienter, og mellom hvite pasienter og pasienter av andre etnisiteter.

Dosejustering er ikke nødvendig på bakgrunn av pasientens alder eller etnisitet.

Laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktose¬intoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon skal ikke ta dette legemidlet.

Referanse:

Inlyta SPC 20.08.2021

PP-INL-NOR-0036