Hvordan doseres Inlyta

Behandling med Inlyta bør utføres av lege som har erfaring med kreftbehandling.
 
Dosering
Anbefalt startdose med aksitinib er 5 mg to ganger daglig.
Behandlingen bør fortsette så lenge man ser klinisk nytte eller til det oppstår uakseptabel toksisitet som ikke kan behandles med ytterligere legemidler eller dosejustering.
Dersom pasienten kaster opp eller glemmer en dose, skal det ikke tas en ekstra dose. Den neste ordinære dosen skal tas til vanlig tid.
 

Dosejustering
Doseøkning eller dosereduksjon anbefales basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet.

Pasienter som tolererer en startdose med aksitinib på 5 mg to ganger daglig uten bivirkninger > Grad 2 (dvs. uten alvorlige bivirkninger iht. Common Terminology Criteria for Adverse Events [CTCAE] versjon 3.0) i to etterfølgende uker, kan få dosen økt til 7 mg to ganger daglig, med unntak av pasienter som har blodtrykk >150/90 mmHg eller som blir behandlet med antihypertensiva. Ved bruk av de samme kriteriene, kan pasienter som tolererer en aksitinibdose på 7 mg to ganger daglig få dosen økt til maksimalt 10 mg to ganger daglig.

Behandling av enkelte bivirkninger kan nødvendiggjøre midlertidig eller permanent seponering av aksitinibbehandlingen og/eller dosereduksjon. Dersom dosereduksjon er nødvendig, kan aksitinibdosen reduseres til 3 mg to ganger daglig, og videre til 2 mg to ganger daglig.

Dosejusteringer er ikke nødvendig på bakgrunn av alder, etnisitet, kjønn eller kroppsvekt.

Se Inlyta SPC  for dosejustering ved samtidig bruk av andre legemidler eller ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 

Administrasjonsmetode
Aksitinib skal tas oralt to ganger daglig, med ca 12 timer mellom dosene, med eller uten mat. Aksitinib tabletter skal svelges hele med et glass vann.

Referanse:

Inlyta SPC 20.08.2021

PP-INL-NOR-0036