Inlyta indikasjon

Inlyta er indisert til bruk av voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom (RCC) etter at tidligere behandling med sunitinib eller et cytokin har sviktet1.

Effektresultater fra klinisk studie

Sikkerhet og effekt av aksitinib ble vurdert i en randomisert, ublindet, multisenter fase 3-studie. Pasienter med avansert RCC (N=723) hvor sykdommen hadde progrediert ved eller etter en tidligere systemisk behandling, inkludert regimer som omfattet sunitinib, bevacizumab, temsirolimus eller cytokiner, ble randomisert (1:1) til å få aksitinib (N=361) eller sorafenib (N=362). Det primære endepunkt; progresjonsfri overlevelse (PFS), ble vurdert ved bruk av en blindet uavhengig sentral gjennomgang. Sekundære endepunkter omfattet objektiv responsrate (ORR) og total overlevelse (OS)2.

Av pasientene som ble inkludert i denne studien, hadde 389 (53,8 %) tidligere fått én sunitinib-basert behandling. 251 pasienter (34,7 %) hadde tidligere fått én cytokinbasert behandling (interleukin-2 eller interferon-alfa). 59 pasienter (8,2 %) hadde tidligere fått én bevacizumab-basert behandling, og 24 pasienter (3,3 %) hadde tidligere fått én temsirolimus-basert behandling. Det var tilsvarende demografi- og sykdomskarakteristika i aksitinib- og sorafenib-gruppene med hensyn til alder, kjønn, etnisitet, funksjonsstatus i henhold til Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), geografisk område og tidligere behandling2.

I den samlede pasientpopulasjonen og i de to største subgruppene (tidligere sunitinibbehandling og tidligere cytokinbehandling), medførte aksitinib en statistisk signifikant fordel framfor sorafenib for det primære endepunkt PFS (se figur 1, 2 og 3). Det var forskjellige grader av median PFS-effekt i subgruppene ved tidligere behandling. To av subgruppene var for små til å gi pålitelige resultater (tidligere temsirolimusbehandling eller tidligere bevacizumabbehandling). Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom behandlingsgruppene med hensyn til OS i den samlede populasjonen, eller i subgruppene ved tidligere behandling2.

Bivirkninger 

De vanligste bivirkningene ved behandling med Inlyta er diarè, hypertensjon, trøtthet, heshet (dysfoni), kvalme, redusert appetitt og hånd/fot-syndrom2.
Håndtering av bivirkninger som hypertensjon, hudreaksjoner, gastrointestinale plager, tyroid dysfunksjon og fatigue er vitalt for å sikre optimal terapeutisk dosering og for å sikre best mulig resultat for pasienten inkludert overlevelse og livskvalitet3
I registreringsstudien AXIS var det 34% av pasientene som gikk ned i dose og det var 38% av pasientene som gikk opp i dose4. At Inlyta er tilgjengelig i fire forskjellige doser (1,3,5 og 7 mg) gjør det mulig å dosere optimalt for hver pasients individuelle behov1.

Les mer om Inlytas rapporterte bivirkninger i Inlyta SPC 

Referanse:

  1. Inlyta SPC 20.08.2021
  2. Rini BI, Escudier B, Tomczak P, et al. Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randomised phase 3 trial. Lancet 2011;378(9807):1931–9.
  3. Cohen R, Oudard S. Antiangiogenic therapy for advanced renal cell carcinoma: Management of treatment-related toxicities. 2012 Invest New Drugs 30:2066-2079
  4. Motzer RJ, Escudier B, Tomczak P, et al. Axitinib versus sorafenib as second-line treatment for advanced renal cell carcinoma: Overall survival analysis and updated results from a randomized phase 3 trial. Lancet Oncol 2013;14:552–62
PP-INL-NOR-0036