Ketanest sikkerhetsinformasjon

Advarsler og forsiktighetsregler

Esketamin må brukes med forsiktighet ved dekompensert hjertesvikt og ubehandlet hypertensjon, ustabil angina pectoris, forhøyet intrakranielt trykk og skader/sykdommer i CNS, i forbindelse med undersøkelser/kirurgi i øyet der IOP ikke bør øke, ved alkoholpåvirkning, alvorlige psykiatriske lidelser, hypertyreoidisme, i situasjoner som krever avslappet uteralt myometrium. Leverclearance er nødvendig for terminering av kliniske effekter. Endring i leverfunksjonsprøve er sett. Respirasjonshemming kan forekomme. Intubasjons- og ventilasjonsutstyr må være tilgjengelig. Muskelrelaksantia og kontrollert ventilasjon kan være nødvendig ved inngrep i farynks, larynks og bronkier. 

Langtidsbehandling

Tilfeller av cystitt, inkludert blødende cystitt, akutt nyreskade, hydronefrose og uretersykdommer, har blitt rapportert hos pasienter som får langtidsbehandling med racemisk ketamin (én måned til flere år), særlig i forbindelse med ketaminmisbruk. Lignende effekter kan også oppstå etter misbruk av esketamin. I tillegg har det også blitt rapportert om hepatotoksisitet hos pasienter ved langvarig bruk (> 3 dager).

Kontraindikasjoner

  • Pasienter der blodtrykksøkning eller økning i intrakranielt trykk utgjør en alvorlig risiko
  • Som eneste anestesimiddel hos pasienter med manifeste iskemiske hjertesykdommer
  • Eklampsi og preeklampsi
  • I kombinasjon med xantinderivater og ergometrin
  • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene

For fullstendig informasjon om kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler og bivirkninger, se Ketanest preparatomtale.

Referanse:

SPC Ketanest

PP-KTN-NOR-0012