Ketanest sikkerhetsinformasjon

Advarsler og forsiktighetsregler

Esketamin må brukes med forsiktighet ved dekompensert hjertesvikt og ubehandlet hypertensjon, ustabil angina pectoris, forhøyet intrakranielt trykk og skader/sykdommer i CNS, i forbindelse med undersøkelser/kirurgi i øyet der IOP ikke bør øke, ved alkoholpåvirkning, alvorlige psykiatriske lidelser, hypertyreoidisme, i situasjoner som krever avslappet uteralt myometrium. Leverclearance er nødvendig for terminering av kliniske effekter. Endring i leverfunksjonsprøve er sett. Respirasjonshemming kan forekomme. Intubasjons- og ventilasjonsutstyr må være tilgjengelig. Muskelrelaksantia og kontrollert ventilasjon kan være nødvendig ved inngrep i farynks, larynks og bronkier. 


Kontraindikasjoner

  • Pasienter der blodtrykksøkning eller økning i intrakranielt trykk utgjør en alvorlig risiko
  • Som eneste anestesimiddel hos pasienter med manifeste iskemiske hjertesykdommer
  • Eklampsi og preeklampsi
  • I kombinasjon med xantinderivater og ergometrin
  • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene

For fullstendig informasjon om kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler og bivirkninger, se Ketanest preparatomtale.

Referanse:

SPC Ketanest, 11.07.2019

PP-KTN-NOR-0010