Ketorax sikkerhetsinformasjon 

Som for andre opioider kan respirasjonsdepresjon, inkludert sentral søvnapné (CSA) og søvnrelatert hypoksemi, observeres hos pasienter som behandles med ketobemidon. Pasienten bør derfor følges nøye for utvikling av bivirkninger. Ketobemidon skal brukes med forsiktighet hos pasienter med forhøyet intrakranielt trykk, dersom pasienten er bevisstløs eller i koma, eller har hodeskader, samt til pasienter med bradyarytmi, pasienter med forstørret prostata eller uretrastriktur, hos pasienter som har hatt et kirurgisk inngrep i gastrointestinaltraktus.

Ketobemodin skal brukes med forsiktighet, og med redusert dosering, hos følgende: Pasienter med nedsatt leverfunksjon, pasienter med nedsatt nyrefunksjon, pasienter med lungesykdommer, eldre og svekkede pasienter

Ketobemidon er kontraindisert ved følgende tilstander: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene, sekretstagnasjon, respirasjonsdepresjon, alkohol- og sovemiddelforgiftninger, intrauterin asfyksi.

Samtidig bruk av andre legemidler som påvirker sentralnervesystemet, for eksempel benzodiazepiner, benzodiazepinlignende legemidler / hypnotika, andre opioider, anxiolytika, beroligende midler, narkose, antipsykotika, muskelrelakserende midler, sederende antihistaminer og alkohol kan potensere den respirasjonsdepressive effekten og dyp sedasjon, som potensielt kan føre til hypoventilering, hypotoni og bevisstløshet, koma og død.

De mest vanlige bivirkningene er munntørrhet, urinretensjon, blodtrykksfall, kvalme, brekninger, forstoppelse, døsighet, svimmelhet, bradykardi, eufori, respirasjonsdepresjon.

For fullstendig oversikt over kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se Ketorax preparatomtale.

Les mer om Ketorax

Referanse:

Ketorax preparatomtale (SPC)

PP-KTX-NOR-0023