Lipitor bivirkninger

Basert på data fra kliniske studier og omfattende erfaring etter markedsføring, er de vanligste bivirkningene for Lipitor som følger:

Infeksiøse og parasittære sykdommer
Vanlige: nasofaryngitt

Forstyrrelser i immunsystemet
Vanlige: allergiske reaksjoner

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer
Vanlige: hyperglykemi

Neurologiske sykdommer
Vanlige: hodepine

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum
Vanlige: faryngolaryngal smerte, neseblødning

Gastrointestinale sykdommer
Vanlige: obstipasjon, flatulens, dyspepsi, kvalme, diaré

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett
Vanlige: myalgi, artralgi, smerter i ekstremiteter, muskelkramper, hevelse i ledd, ryggsmerter

Undersøkelser
Vanlige: unormale leverfunksjonstester, forhøyet blod kreatin kinase

Som med andre HMG-CoA-reduktasehemmere er det rapportert om forhøyede nivåer av serumtransaminaser hos pasienter som får Lipitor. Disse forandringene var vanligvis milde, forbigående og krevde ikke avbrytelse av behandlingen. Klinisk viktige (> 3 ganger øvre normalnivå) økninger av serumtransaminaser oppsto hos 0,8 % av pasientene som tok Lipitor. Disse forandringene var doserelaterte og reversible hos samtlige pasienter.

Forhøyde serumnivåer av kreatinkinase (CK) mer enn 3 ganger øvre normalnivå oppsto hos 2,5 % av pasientene behandlet med Lipitor, i likhet med andre HMG-CoA-reduktasehemmere i kliniske forsøk. Nivå 10 ganger høyere enn øvre normalnivå, oppsto hos 0,4 % av pasientene behandlet med Lipitor.

For fullstending oversikt over bivirkninger, se preparatomtale.

Referanse:

Lipitor SPC 28.07.2019
  


 

PP-LIP-NOR-0034