Lipitor dosering og administrasjonsmåte

Pasienten skal settes på standard kolesterolsenkende diett før behandling med Lipitor initieres, og skal fortsette med dietten under behandling med Lipitor.

Dosering bør individualiseres basert på LDL-kolesterolnivå ved behandlingsstart, behandlingsmål og pasientens respons på behandlingen. 

Den vanlige startdosen er 10 mg en gang daglig. Dosejusteringsintervaller bør være 4 uker eller mer. Maksimaldose er 80 mg en gang daglig. 

Primær hyperkolesterolemi og kombinert (blandet) hyperlipidemi
De aller fleste pasienter kan kontrolleres med 10 mg Lipitor en gang daglig. Terapeutisk respons sees innen 2 uker, og maksimal respons oppnås vanligvis innen 4 uker. Responsen opprettholdes ved vedvarende behandling.

Heterozygot familiær hyperkolesterolemi
Pasientene bør starte med 10 mg Lipitor daglig. Dosering bør individualiseres og justeres hver 4. uke til 40 mg daglig. Deretter kan dosen økes til maksimalt 80 mg daglig eller en gallesyrebinder (resin) kan kombineres med 40 mg atorvastatin en gang daglig.

Homozygot familiær hyperkolesterolemi
Kun begrensede data er tilgjengelig.
 
Dosering av atorvastatin til pasienter med homozygot familiær hyperkolesterolemi er 10 til 80 mg daglig. Atorvastatin bør brukes som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL aferese) hos disse pasientene eller dersom slik behandling ikke er tilgjengelig.

Forebygging av kardiovaskulær sykdom
I primærprofylakse-studier var dosen 10 mg/dag. Høyere dosering kan være nødvendig for å oppnå (LDL-) kolesterolnivåer i henhold til gjeldende retningslinjer.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Ingen dosejustering er nødvendig.

Pasienter med nedsatt leverfunksjon
Lipitor bør brukes med forsiktighet hos pasienter med redusert leverfunksjon. Lipitor er kontraindisert hos pasienter med aktiv leversykdom.

Bruk hos eldre
Effekt og sikkerhet hos pasienter over 70 år er den samme som hos den generelle populasjonen ved anbefalte doser.
 
Lipitor er til oral administrasjon. Den daglige dosen atorvastatin tas på en gang og kan tas når som helst på dagen, med eller uten mat.

Referanse:

Lipitor SPC 28.07.2019

PP-LIP-NOR-0034