Lipitor sikkerhetsinformasjon

Lipitor (atorvastatin) er kontraindisert hos pasienter: med aktiv leversykdom eller uforklarlig vedvarende forhøyede serum transaminaser til over 3 ganger øvre normalverdi, under graviditet, ved amming og hos kvinner i fertil alder som ikke benytter egnet antikonsepsjonsmiddel.

Lipitor bør brukes med forsiktighet hos pasienter med høyt alkoholkonsum og/eller med leversykdom i anamnesen. Bør forskrives med forsiktighet til pasienter med predisponerende faktorer for rhabdomyolyse. Atorvastatin skal seponeres hvis klinisk signifikant forhøyning av CK oppstår (> 10 ganger øvre normalnivå), eller hvis rhabdomyolyse diagnostiseres eller mistenkes. 

Samtidig administrasjon av potente CYP3A4-hemmere bør om mulig unngås. 

I tilfeller der samtidig administrasjon av disse legemidlene og atorvastatin ikke kan unngås, bør det vurderes en lavere startdose og maksimaldose av atorvastatin og klinisk monitorering av pasientene anbefales.

De vanligste bivirkningene ved bruk av Lipitor er: nasofaryngitt, allergiske reaksjoner, hyperglykemi, hodepine, faryngolaryngal smerte, neseblødning, obstipasjon, flatulens, dyspepsi, kvalme, diaré, myalgi, artralgi, smerter i ekstremiteter, muskelkramper, hevelse i ledd, ryggsmerter, unormale leverfunksjonstester og forhøyet blod kreatin kinase.

For fullstendig oversikt over kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se preparatomtale.

Referanse

Lipitor SPC 28.07.2019

PP-LIP-NOR-0034