LORVIQUA (lorlatinib)

Lorviqua er en selektiv, adenosintrifosfat (ATP) kompetitiv hemmer av ALK- og c-ros onkogen 1 (ROS1) tyrosinkinase. 

Indikasjon

Lorviqua er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK) positiv avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) der sykdommen har progrediert etter: 

  • alektinib eller ceritinib som første behandling med ALK-tyrosinkinasehemmer (TKI) eller
  • krizotinib og minst én annen ALK-TKI.

 

Referanse:

LORVIQUA SPC, 28. 07. 2021

PP-LQA-NOR-0028