LORVIQUA® (lorlatinib)

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 i SPC for informasjon om bivirkningsrapportering.

 

Vår medisinske rådgiver Anja Booth gir deg en kort oppsummering av effektresultatene og sikkerhetsprofilen fra fase II studien godkjenningen av Lorviqua er basert på:

 

Indikasjon

LORVIQUA er en selektiv, adenosintrifosfat (ATP) kompetitiv hemmer av ALK- og c-ros onkogen 1 (ROS1) tyrosinkinase, og er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK) positiv avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) der sykdommen har progrediert etter: 

  • alektinib eller ceritinib som første behandling med ALK-tyrosinkinasehemmer (TKI) eller
  • krizotinib og minst én annen ALK-TKI.

Andre relevante sider om Lorviqua:

Dosering av Lorviqua 

Klinisk effekt ved Lorviqua

Lorviqua bivirkninger 

Lorviqua sikkerhetsinformasjon 

Referanse: 

LORVIQUA SPC, 1. august 2019