LORVIQUA (lorlatinib)

Lorviqua er en selektiv, adenosintrifosfat (ATP) kompetitiv hemmer av ALK- og c-ros onkogen 1 (ROS1) tyrosinkinase.  

Indikasjon

Lorviqua er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK) positiv avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere har blitt behandlet med en ALK hemmer.

Lorviqua er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter ALK-positiv avansert NSCLC der sykdommen har progrediert etter: 

  • alektinib eller ceritinib som første behandling med ALK-tyrosinkinasehemmer (TKI) 

          eller 

  • krizotinib og minst én annen ALK-TKI.  

 

Referanse:

LORVIQUA SPC

PP-LOR-NOR-0013