Lorviqua bivirkninger

Bauer et al. publiserte våren 2019 en artikkel om håndtering av bivirkningene som kan oppstå under lorlatinib-behandling, og gir detaljert veiledning rundt disse2 Du finner artikkelen på PubMed

Sammendrag av sikkerhetsprofilen1

De hyppigst rapporterte bivirkningene var hyperkolesterolemi (84,4 %), hypertriglyseridemi (67,1 %), ødem (54,6 %), perifer nevropati (47,8 %), kognitive effekter (28,8 %), fatigue (28,1 %), vektøkning (26,4 %), artralgi (24,7 %), stemningseffekter (22,7 %) og diaré (22,7 %). 

Dosereduksjoner på grunn av bivirkninger forekom hos 23,4 % av pasientene som fikk LORVIQUA. De vanligste bivirkningene som førte til dosereduksjon var ødem og perifer nevropati. Permanent seponering av behandlingen på grunn av bivirkninger forekom hos 3,1 % av pasientene som fikk LORVIQUA. Den hyppigste bivirkningen som førte til permanent seponering var kognitive effekter. 

Bivirkningstabell1

Tabell 2 viser bivirkninger som forekom hos 295 voksne pasienter med avansert NSCLC som ble behandlet med 100 mg LORVIQUA én gang daglig, fra studie A.

Bivirkningene som er oppført i tabell 2 presenteres etter organklasse og frekvenskategorier, definert etter følgende konvensjon: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkningene presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Bivirkninger som representerer samme medisinske begrep eller tilstand ble gruppert sammen og rapportert som én enkelt bivirkning i tabellen over. Termer som faktisk ble rapportert i studiene, og som bidro til relevante bivirkninger, er indikert i parentes som listet opp under. 
* Basert på data fra 476 pasienter som fikk 100 mg lorlatinib én gang daglig i studie A og CROWN. 
a Hyperkolesterolemi (inkludert økt kolesterol i blodet, hyperkolesterolemi). 
b Hypertriglyseridemi (inkludert økte triglyserider i blodet, hypertriglyseridemi). 
c Stemningseffekter (inkludert affektiv lidelse, affektiv labilitet, aggresjon, agitasjon, angst, nedstemthet, depresjon, oppstemthet, irritabilitet, mani, humørendringer, humørsvingninger, personlighetsendring, stress). 
d Psykotiske effekter (inkludert hørselshallusinasjon, hallusinasjon, synshallusinasjon) 
e Kognitive effekter (inkludert bivirkninger innen nevrologiske sykdommer i organklassesystemet: hukommelsestap, kognitive forstyrrelser, demens, oppmerksomhetsforstyrrelse, hukommelsessvikt, mentale forstyrrelser, inkludert bivirkninger innen psykiatriske lidelser i organklassesystemet: oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet, forvirringstilstand, delirium, desorientering, lesevansker). Blant disse bivirkningene ble termer fra nevrologiske sykdommer i organklassesystemet rapportert hyppigere enn termer fra psykiatriske lidelser i organklassesystemet.  
f Perifer nevropati (inkludert brennende følelse, karpaltunnelsyndrom, dysestesi, prikking og dovenhetsfølelse i huden, ustø gange, hypoestesi, muskelsvakhet, nevralgi, perifer nevropati, nevrotoksisitet, parestesi, perifer sensorisk nevropati, peroneusparese, sensorisk forstyrrelse). 
g Effekter på taleevnen (dysartri, sakte tale, taleforstyrrelse). 
h Synsforstyrrelse (inkludert diplopi, fotofobi, fotopsi, uklart syn, redusert synsskarphet, nedsatt syn, «fluer» i synsfeltet (vitreous floaters)). 
i Pneumonitt (inkludert interstitiell lungesykdom, pneumonitt). 
j Utslett (inkludert acneiform dermatitt, makulopapulært utslett, kløende utslett, utslett). 
k Myalgi (inkludert smerter i muskel- og skjelettsystemet, myalgi) 
l Ødem (inkludert generalisert ødem, ødem, perifert ødem, perifer hevelse, hevelse). 
m Fatigue (inkludert asteni, fatigue). 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Hyperkolesterolemi/hypertriglyseridemi
Bivirkninger i form av økt serumkolesterol eller triglyserider ble rapportert hos henholdsvis 84,4 % og 67,1 % av pasientene. Av disse oppsto det milde eller moderate bivirkninger ved hyperkolesterolemi eller hypertriglyseridemi hos henholdsvis 67,8 % og 50,5 % av pasientene. Median latenstid for både hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi var 15 dager (område: 1 til 399 dager). Median varighet av hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi var henholdsvis 381 og 405 dager. 

Påvirkning på sentralnervesystemet
Bivirkninger på sentralnervesystemet var hovedsakelig kognitive effekter (28,8 %), stemningseffekter (22,7 %), effekter på taleevnen (9,8 %) og psykotiske effekter (7,8 %) som generelt var milde, forbigående og spontant reversible ved doseutsettelse og/eller dosereduksjon. Den vanligste kognitive effekten, uansett grad, var hukommelsessvikt (11,5 %), mens de vanligste bivirkningene av grad 3 eller 4 var kognitiv effekt og forvirringstilstand (0,7 % for hver). Den vanligste stemningseffekten, uansett grad, var irritabilitet (6,1 %), og det var også den vanligste bivirkningen av grad 3 eller 4 (1,0 %). Den vanligste effekten på taleevnen, uansett grad, var dysartri (4,1 %), mens den vanligste bivirkningen av grad 3 eller 4 var sakte tale (0,3 %). Den vanligste psykotiske effekten, uansett grad, var hallusinasjon (3,7 %), og de vanligste bivirkningene av grad 3 eller 4 var hallusinasjon, hørselshallusinasjon og synshallusinasjon (0,3 % hver). Median latenstid for kognitive effekter, stemningsrelaterte effekter, effekter på taleevnen og psykotiske effekter var henholdsvis 92, 44, 42 og 23 dager. Median varighet av kognitive og stemningsrelaterte effekter, effekter relatert til taleevnen og psykotiske effekter var henholdsvis 224, 83, 106 og 74 dager. 

 

Lorviqua sikkerhetsinformasjon

Referanse:

  1. Lorviqua SPC, 28. 07. 2021, punkt 4.8
  2. Bauer et al., Clinical Management of Adverse Events Associated with Lorlatinib, The Oncologist, 2019.

 

PP-LQA-NOR-0028