Lorviqua bivirkninger

Bauer et al. publiserte våren 2019 en artikkel om håndtering av bivirkningene som kan oppstå under lorlatinib-behandling, og gir detaljert veiledning rundt disse2. Du finner artikkelen på PubMed 

Sammendrag av sikkerhetsprofilen1

De hyppigst rapporterte bivirkningene var hyperkolesterolemi (81,1 %), hypertriglyseridemi (67,2 %), ødem (55,7 %), perifer nevropati (43,7 %), vektøkning (30,9 %), kognitive effekter (27,7 %), fatigue (27,3 %), artralgi (23,5 %), diaré (22,9 %) og stemningseffekter (21,0 %).

Alvorlige bivirkninger ble rapportert hos 7,4 % av pasientene som fikk LORVIQUA. De hyppigste alvorlige bivirkningene var kognitive effekter og pneumonitt.

Dosereduksjoner på grunn av bivirkninger forekom hos 20,0 % av pasientene som fikk LORVIQUA. De vanligste bivirkningene som førte til dosereduksjon var ødem og perifer nevropati. Permanent seponering av behandlingen på grunn av bivirkninger forekom hos 3,2 % av pasientene som fikk LORVIQUA. De hyppigste bivirkningene som førte til permanent seponering var kognitive effekter, perifer nevropati, pneumonitt og psykotiske effekter. 

Bivirkningstabell1

Tabellen viser bivirkninger som forekom hos 476 voksne pasienter med avansert NSCLC som ble behandlet med 100 mg LORVIQUA én gang daglig, fra studie A (N = 327) og CROWN studien (N = 149).

Bivirkningene som er oppført i tabellen  presenteres etter organklasse og frekvenskategorier, definert etter følgende konvensjon: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkningene presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Bivirkninger som representerer samme medisinske begrep eller tilstand ble gruppert sammen og rapportert som én enkelt bivirkning i tabellen over. Termer som faktisk ble rapportert i studiene, og som bidro til relevante bivirkninger, er indikert i parentes som listet opp under.
a Hyperkolesterolemi (inkludert økt kolesterol i blodet, hyperkolesterolemi).
b Hypertriglyseridemi (inkludert økte triglyserider i blodet, hypertriglyseridemi).
c Stemningseffekter (inkludert affektiv lidelse, affektiv labilitet, aggresjon, agitasjon, sinne, angst, bipolar I lidelse, nedstemthet, depresjon, depressivt symptom, oppstemthet, irritabilitet, mani, humørendringer, humørsvingninger, panikkanfall, personlighetsforandringer, stress).
d Psykotiske effekter (inkludert hørselshallusinasjon, hallusinasjon, synshallusinasjon)
e Kognitive effekter (inkludert bivirkninger innen nevrologiske sykdommer i organklassesystemet: hukommelsestap, kognitive forstyrrelser, demens, oppmerksomhetsforstyrrelse, hukommelsessvikt, mentale forstyrrelser, inkludert bivirkninger innen psykiatriske lidelser i organklassesystemet: oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet, forvirringstilstand, delirium, desorientering, lesevansker). Blant disse bivirkningene ble termer fra nevrologiske sykdommer i organklassesystemet rapportert hyppigere enn termer fra psykiatriske lidelser i organklassesystemet. 
f Perifer nevropati (inkludert brennende følelse, dysestesi, prikking og dovenhetsfølelse i huden, ustø gange, hypoestesi, motorisk dysfunksjon, muskelsvakhet, nevralgi, perifer nevropati, nevrotoksisitet, parestesi, perifer motorisk nevropati, perifer sensorisk nevropati, peroneusparese, sensorisk forstyrrelse).
g Effekter på taleevnen (dysartri, sakte tale, taleforstyrrelse).
h Synsforstyrrelse (inkludert diplopi, fotofobi, fotopsi, uklart syn, redusert synsskarphet, nedsatt syn, «fluer» i synsfeltet (vitreous floaters)).
i Pneumonitt (inkludert interstitiell lungesykdom, lungeopasitet, pneumonitt).
j Utslett (inkludert acneiform dermatitt, makulopapulært utslett, kløende utslett, utslett).
k Myalgi (inkludert smerter i muskel- og skjelettsystemet, myalgi)
l Ødem (inkludert generalisert ødem, ødem, perifert ødem, perifer hevelse, hevelse).
m Fatigue (inkludert asteni, fatigue)

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Hyperkolesterolemi/hypertriglyseridemi

Bivirkninger i form av økt serumkolesterol eller triglyserider ble rapportert hos henholdsvis 81,1 % og 67,2 % av pasientene. Av disse oppsto det milde eller moderate bivirkninger ved hyperkolesterolemi eller hypertriglyseridemi hos henholdsvis 62,8 % og 47,9 % av pasientene (se pkt. 4.4). Median latenstid for både hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi var 15 dager (område for hyperkolesterolemi: 1 til 784 dager, område for hypertriglyseridemi: 1 til 796 dager). Median varighet av hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi var henholdsvis 451 og 427 dager. 

Påvirkning på sentralnervesystemet

Bivirkninger på sentralnervesystemet var hovedsakelig kognitive effekter (27,7 %), stemningseffekter (21,0 %), effekter på taleevnen (8,2 %) og psykotiske effekter (6,5 %) som generelt var milde, forbigående og spontant reversible ved doseutsettelse og/eller dosereduksjon (se pkt. 4.2 og 4.4). Den hyppigste kognitive effekten, uansett grad, var hukommelsessvikt (11,3 %), mens de hyppigste bivirkningene av grad 3 eller 4 var forvirringstilstand og kognitiv lidelse (henholdsvis 1,7 % og 0,8 %). Den hyppigste stemningseffekten, uansett grad, var angst (6,5 %), og den hyppigste bivirkningen av grad 3 eller 4 var irritabilitet og depresjon (henholdsvis 0,8 % og 0,4 %). Den hyppigste effekten på taleevnen, uansett grad, var dysartri (4,0 %), mens de hyppigste bivirkningene av grad 3 eller 4 var dysartri, sakte tale og taleforstyrrelse (0,2 % hver). Den hyppigste psykotiske effekten, uansett grad, var hallusinasjon (3,7 %), og de hyppigste bivirkningene av grad 3 eller 4 var hallusinasjon, hørselshallusinasjon og synshallusinasjon (0,3 % hver). Median latenstid for kognitive effekter, stemningsrelaterte effekter, effekter på taleevnen og psykotiske effekter var henholdsvis 109, 43, 49 og 23 dager. Median varighet av kognitive og stemningsrelaterte effekter, effekter relatert til taleevnen og psykotiske effekter var henholdsvis 223, 143, 147 og 74 dager.  

Hypertensjon

Hypertensjon ble rapportert hos 13 % av pasientene fra studie A og CROWN (B7461006). Blant disse fikk 6,9 % av pasientene mild til moderat hypertensjon (se pkt. 4.4). Median tid til hypertensjon startet var 208 dager (variasjonsbredde: 1–1028 dager). Median varighet av hypertensjon var 219 dager.

Hyperglykemi

Hyperglykemi ble rapportert hos 9,2 % av pasientene fra studie A og CROWN (B7461006). Blant disse fikk 6,1 % av pasientene mild til moderat hyperglykemi (se pkt. 4.4). Median tid fra hyperglykemi startet var 145 dager (variasjonsbredde: 1–1058 dager). Median varighet av hyperglykemi var 113 dager.

Lorviqua sikkerhetsinformasjon

Referanse:
  1. Lorviqua SPC, punkt 4.8
  2. Bauer et al., Clinical Management of Adverse Events Associated with Lorlatinib, The Oncologist, 2019.

 

PP-LOR-NOR-0013