Klinisk effekt i andre- og senere linjer

Bruk av Lorviqua ved behandling av ALK positiv avansert NSCLC etter behandling med minst én andregenerasjons ALK-TKI ble undersøkt i studie A, en enkeltarmet fase 1/2 multisenterstudie. Totalt ble det rekruttert 139 pasienter med ALK positiv avansert NSCLC etter behandling med minst én andregenerasjons ALK-TKI i fase 2 delen av studien. Pasienter fikk kontinuerlig Lorviqua peroralt ved anbefalt dose på 100 mg én gang daglig.

Det primære effektendepunktet i fase 2 delen av studien var objektiv responsrate (ORR), inkludert intrakraniell (IC)-ORR vurdert av en uavhengig evalueringsskomité (Independent Central Review (ICR) basert på modifiserte reponsevalueringskriterier i solide tumorer (modifisert RECIST, versjon 1.1). De sekundære endepunktene bestod av varighet av respons (DOR), IC-DOR, tid til tumorrespons (TTR) og progresjonsfri overlevelse (PFS).

Populasjonssammensetningen av de 139 ALK positive pasientene med avansert NSCLC etter behandling med minst én andregenerasjons ALK-TKI var 56 % kvinner, 48 % hvite og 38 % asiatere, og medianalderen var 53 år (aldersintervall: 29–83 år) hvorav 16 % av pasientene var ≥ 65 år.  Eastern Cooperative Oncology Group performance status (ECOG PS) ved baseline var 0 eller 1 hos 96 % av pasientene. Hjernemetastaser var påvist ved baseline hos 67 % av pasientene. Av de 139 pasientene hadde 20 % fått én tidligere ALK TKI, unntatt krizotinib, 47 % hadde fått to tidligere ALK TKIs, og 33 % hadde fått tre eller flere tidligere ALK TKIs.

Samlede effektresultater etter tidligere behandling fra studie A

Effektparameter Én tidligere ALK-TKIa med eller uten tidligere kjemoterapi (N = 28) To eller flere ALK-TKIs med eller uten tidligere kjemoterapi
(N = 111)
Objektiv responsrateb (95 % KI)
Komplett respons, n 
Partiell respons, n 
42,9 %
(24,5; 62,8)
1
11
39,6 %
(30,5; 49,4)
2
42
Varighet av respons
Median, måneder (95 % KI)
5,6
(4,2, NR)
9,9
(5,7; 24,4)
Progresjonsfri overlevelse
Median, måneder (95 % KI)
5,5
(2,9; 8,2)
6,9
(5,4; 9,5)

Forkortelser: ALK = anaplastisk lymfomkinase; KI = konfidensintervall; ICR = uavhengig evalueringsskomité; N/n = antall pasienter; NR = ikke nådd (not reached); TKI = tyrosinkinasehemmer
a Alektinib, brigatinib eller ceritinib
b Iht. ICR.

Intrakranielle* effektresultater fra studie A etter tidligere behandling 

 Effektparameter

 

Én tidligere ALK-TKIa med eller uten tidligere kjemoterapi (N = 9) To eller flere ALK-TKIs med eller uten tidligere kjemoterapi
(N = 48)
Objektiv responsrateb (95 % KI)
Komplett respons, n 
Partiell respons, n 
66,7 %
(29,9; 92,5)
2
4
52,1 %
(37,2; 66,7)
10
15
Varighet av intrakraniell respons 
Median, måneder 
(95 % KI)
NR
(4,1, NR)
12,4
(6,0, NR)

Forkortelser: ALK = anaplastisk lymfomkinase; KI = konfidensintervall; ICR = uavhengig evalueringsskomité; N/n = antall pasienter; NR = ikke nådd (not reached); TKI = tyrosinkinasehemmer
* Hos pasienter med minst én målbar hjernemetastase ved baseline
a Alektinib, brigatinib eller ceritinib
b Iht. ICR.

I den samlede effektpopulasjonen på 139 pasienter hadde 56 pasienter objektiv respons bekreftet av ICR med en median TTR på 1,4 måneder (fra 1,2 til 16,6 måneder). ORR for asiater var 49,1 % (95 % KI: 35,1; 63,2) og 31,5 % for ikke-asiater (95 % KI: 21,1; 43,4). Blant de 31 pasientene med bekreftet intrakranial objektiv tumorrespons og minst én målbar hjernemetastase ved baseline vurdert av ICR, var median IC-TTR 1,4 måneder (fra 1,24 til 16,2 måneder). IC-ORR var 54,5 % for asiater (95 % KI: 32,2; 75,6) og 46,4 % for ikke-asiater (95 % KI: 27,5; 66,1).

Referanse:

Lorviqua SPC, punkt 5.1

PP-LOR-NOR-0013