Klinisk effekt som førstelinjebehandling

Tidligere ubehandlet ALK positiv avansert NSCLC (CROWN studien)

Effekten av LORVIQUA til behandling av pasienter med ALK positiv NSCLC som ikke tidligere hadde fått systemisk behandling for metastatisk sykdom, ble etablert i en åpen, randomisert, aktivt kontrollert multisenterstudie B7461006 (CROWN studien). Pasientene måtte ha en Eastern Cooperative Oncology Group performance status (ECOG PS) på 0–2 og ALK positiv NSCLC, identifisert ved VENTANA ALK (D5F3) CDx analysen. Nevrologisk stabile pasienter med behandlede eller ubehandlede asymptomatiske CNS metastaser, inkludert leptomeningeale metastaser, var kvalifiserte. Pasientene måtte ha fullført strålebehandling, inkludert stereotaktisk eller delvis strålebehandling av hjernen innen 2 uker før randomisering; strålebehandling av hele hjernen innen 4 uker før randomisering.

Pasientene ble randomisert 1:1 for å få 100 mg LORVIQUA peroralt én gang daglig eller 250 mg krizotinib peroralt to ganger daglig. Randomisering ble stratifisert etter etnisk opprinnelse (asiatisk vs. ikke asiatisk) og tilstedeværelse eller fravær av CNS metastaser ved baseline. Behandlingen i begge armer fortsatte frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Det viktigste effektmålet var progresjonsfri overlevelse (PFS), vurdert av en blindet uavhengig evalueringsskomité (Blinded Independent Central Review (BICR)) i henhold til responsevalueringskriterier i solide tumorer (RECIST) versjon 1.1 (v1.1). Ytterligere effektmål var total overlevelse (OS), PFS etter utprøvervurdering, PFS2 og tumorvurderingsrelaterte data iht. BICR, inkludert objektiv responsrate (ORR), varighet av respons (DOR) og tid til intrakraniell progresjon (IC TTP). Hos pasienter med CNS metastaser ved baseline var ytterligere effektmål intrakraniell objektiv responsrate (IC ORR) og intrakraniell varighet av respons (IC DOR), alt iht. BICR.

Totalt 296 pasienter ble randomisert til LORVIQUA (n = 149) eller krizotinib (n = 147). Populasjonskarakteristika i den totale studiepopulasjonen var: median alder 59 år (fra 26 til 90 år), alder ≥ 65 år (35 %), 59 % var kvinner, 49 % hvite, 44 % asiatere og 0,3 % mørkhudete av afrikansk opprinnelse. Flertallet av pasientene hadde adenokarsinom (95 %) og hadde aldri røyket (59 %). Metastaser i sentralnervesystemet, vurdert av BICR nevroradiologer, var til stede hos 26 % (n = 78) av pasientene: av disse hadde 30 pasienter målbare CNS lesjoner.
Resultatene fra CROWN studien er oppsummert i tabell 3. Ved data cutoff var ikke OS- og PFS2 dataene klare.

Samlede effektresultater i CROWN-studien

Forkortelser: BICR = blindet uavhengig evalueringsskomité; KI = konfidensintervall; CNS = sentralnervesystemet; INV = utprøvervurdering; N/n = antall pasienter; IE = ikke estimerbar.
* p verdi basert på 1 sidig stratifisert log rank-test. 
a Basert på metoden fra Brookmeyer og Crowley.
b Hasardratio basert på Cox proporsjonal hasardmodell; under proporsjonale hasarder indikerer hasardratio < 1 en reduksjon i hasardratio i favør av LORVIQUA.
c Ved bruk av eksakt metode basert på binomial fordeling.

Kaplan Meier plott av progresjonsfri overlevelse ved blindet uavhengig sentral gjennomgang i CROWN studien

Forkortelser: KI = konfidensintervall; N = antall pasienter. 

Fordelen med LORVIQUA behandling var sammenlignbar på tvers av undergrupper av pasient- og sykdomskarakteristika ved baseline, inkludert pasienter med CNS metastaser ved baseline (n = 38; HR = 0,2, 95 % KI: 0,10–0,43) og pasienter uten CNS metastaser ved baseline (n = 111; HR = 0,32, 95 % KI: 0,20–0,49).

Referanse:

Lorviqua SPC

PP-LOR-NOR-0013