Lorviqua sikkerhetsinformasjon 

Advarsler og forsiktighetsregler1

Hyperlipidemi

Bruken av LORVIQUA har vært assosiert med økninger i serumkolesterol og triglyserider (se pkt. 4.8). Mediantid for forekomst av alvorlig økning i serumkolesterol og triglyserider er hhv.104 dager (område: 29 til 518 dager) og 120 dager (område: 15 til 780 dager). Serumkolesterol og triglyserider skal overvåkes før oppstart med LORVIQUA samt 2, 4 og 8 uker etter oppstart med LORVIQUA og deretter regelmessig. Start behandling med eller øk dosen av lipidsenkende legemidler hvis indisert.

Effekter på sentralnervesystemet

Påvirkning på sentralnervesystemet er observert hos pasienter som fikk LORVIQUA, inkludert psykotiske effekter og endringer i kognitiv funksjon, humør, mental tilstand eller tale. Justering eller seponering av dosen kan være nødvendig for de pasientene som opplever påvirkning på sentralnervesystemet.

Atrioventrikulær blokk

LORVIQUA ble undersøkt hos en pasientpopulasjon som ekskluderte de med AV blokk grad 2 eller 3 (med mindre de hadde pacemaker) eller en AV blokk med PR intervall > 220 msek. Forlenget PR intervall og AV blokk er rapportert hos pasienter som fikk LORVIQUA. Utfør elektrokardiogram analyse (EKG) før oppstart med LORVIQUA og deretter månedlig, spesielt hos pasienter som er predisponert for klinisk signifikante hjertehendelser. Dosejustering kan være nødvendig for de pasientene som utvikler en AV blokk. 

Reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon

Reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) er rapportert hos pasienter som fikk LORVIQUA og hadde baselineverdier og minst én oppfølgingsvurdering av LVEF. Basert på tilgjengelige data fra kliniske studier er det ikke mulig å fastslå en årsakssammenheng mellom effekten på endringer i hjertets sammentrekningskraft og LORVIQUA. Hjerteovervåking, inkludert LVEF-vurdering ved baseline og under behandling, bør vurderes hos pasienter med risiko for hjertesykdommer og pasienter med sykdommer som kan påvirke LVEF. Hjerteovervåking, inkludert LVEF-vurdering, bør vurderes hos pasienter som utvikler relevante tegn/symptomer på hjertesykdommer under behandlingen.

Økning i lipase og amylase

Forhøyet lipase og/eller amylase har oppstått hos pasienter som fikk LORVIQUA (se pkt. 4.8 i SPC). Mediantid for forekomst av økning i lipase og amylase i serum er hhv. 141 dager (område: 1 til 1091 dager) og 138 dager (område: 1 til 1112 dager). Risiko for pankreatitt skal vurderes hos pasienter som får LORVIQUA pga. medfølgende hypertriglyseridemi og/eller en potensiell indre mekanisme. Pasienter bør overvåkes for forhøyet lipase og amylase før oppstart av LORVIQUA-behandling og deretter regelmessig, som klinisk indisert. 

Interstitiell lungesykdom/pneumonitt 

Alvorlige eller livstruende lungebivirkninger som samsvarer med ILD/pneumonitt, har forekommet med LORVIQUA. Enhver pasient som fremstår med forverring av respirasjonssymptomer som indikerer ILD/pneumonitt (f.eks. dyspné, hoste og feber) skal omgående evalueres for ILD/pneumonitt. LORVIQUA bør avbrytes midlertidig og/eller seponeres permanent avhengig av alvorlighetsgrad.

Hypertensjon

Hypertensjon er rapportert hos pasienter som får LORVIQUA. Blodtrykket bør kontrolleres før oppstart med LORVIQUA. Blodtrykket bør overvåkes etter 2 uker og deretter minst én gang i måneden under behandling med LORVIQUA. Utsett behandling med LORVIQUA og gjenoppta med redusert dose eller seponer permanent basert på alvorlighetsgrad.

Hyperglykemi

Hyperglykemi har forekommet hos pasienter som får LORVIQUA. Fastende serumglukose bør vurderes før oppstart av LORVIQUA og deretter, overvåkes regelmessig i henhold til nasjonale retningslinjer. Utsett behandling med LORVIQUA og gjenoppta med redusert dose eller seponer permanent basert på alvorlighetsgrad.

Legemiddelinteraksjoner

I en studie utført hos friske frivillige var samtidig bruk av LORVIQUA med rifampin, en sterk CYP3A4/5 induktor, knyttet til økning av alaninaminotransferase (ALAT) og aspartataminotransferase (ASAT) uten økning av totalbilirubin og alkalisk fosfatase. Samtidig bruk av en sterk CYP3A4/5 induktor er kontraindisert. Det ble ikke sett noen klinisk betydningsfulle endringer i leverfunksjonstester hos friske personer etter at de fikk en kombinasjon av LORVIQUA og den moderate CYP3A4/5-induktoren modafinil.
Samtidig administrering av LORVIQUA med CYP3A4/5 substrater med smal terapeutisk indeks, deriblant alfentanil, ciklosporin, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, hormonelle prevensjonsmidler, pimozid, kinidin, sirolimus og takrolimus, skal unngås siden konsentrasjonen av disse legemidlene kan reduseres av LORVIQUA.

Fertilitet og graviditet

Under behandling med LORVIQUA og i minst 14 uker etter siste dose skal mannlige pasienter med kvinnelige fertile partnere bruke sikker prevensjon, inkludert et kondom, og mannlige pasienter med gravide partnere skal bruke kondom. Mannlig fertilitet kan være nedsatt under behandling med LORVIQUA. Menn bør få råd om effektive fertilitetsbevarende tiltak før behandling. Kvinner i fertil alder skal rådes til å unngå å bli gravide under behandling med LORVIQUA. En svært sikker ikke-hormonell prevensjonsmetode er påkrevet for kvinnelige pasienter under behandling med LORVIQUA, siden LORVIQUA kan gjøre hormonelle prevensjonsmidler ineffektive. Dersom bruk av en hormonell prevensjonsmetode ikke kan unngås, må det i tillegg brukes kondom. Sikker prevensjon må brukes i minst 35 dager etter avsluttet behandling. Det er ikke kjent om LORVIQUA påvirker kvinnelig fertilitet. 

Laktoseintoleranse

Dette legemidlet inneholder laktose som et hjelpestoff. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Natrium i kosten

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. 25 mg eller 100 mg tablett. Pasienter som er på en natriumfattig diett bør informeres om at dette legemidlet er så godt som «natriumfritt».

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon2

LORVIQUA er en moderat induktor av P-glykoprotein (P-gp). Legemidler som er P gp-substrater med smale terapeutiske indekser (f.eks. digoksin, dabigatraneteksilat), skal brukes med forsiktighet i kombinasjon med LORVIQUA på grunn av sannsynligheten for reduserte plasmakonsentrasjoner av disse substratene.
LORVIQUA er en svak induktor av CYP2B6, CYP2C9, UGT og ingen dosejustering er nødvendig for legemidler som hovedsakelig metaboliseres av disse enzymene. Pasienter bør imidlertid overvåkes ved samtidig behandling med legemidler som har smale terapeutiske indekser og metaboliseres av CYP2C9 (f.eks. kumarinantikoagulantia) og UGT. For ytterligere informasjon om interaksjon med andre legemidler, se Lorviqua SPC punkt 4.5.

Referanse:

1. LORVIQUA SPC, punkt 4.4
2. LORVIQUA SPC, punkt 4.5

PP-LOR-NOR-0013