Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin)

Beslutningsforum 23. September 2019: Mylotarg i kombinasjon med kjemoterapi kan innføres til behandling av ubehandlet CD33-positiv akutt myelogen leukemi (AML)2

Indikasjon

Mylotarg er indisert for kombinasjonsbehandling med daunorubicin (DNR) og cytarabin (AraC) til behandling av pasienter fra 15 år og eldre med tidligere ubehandlet de novo CD33-positiv akutt myelogen leukemi (AML), med unntak av akutt promyelocytisk leukemi (APL).

Hva er et ADC

Gemtuzumabozogamicin er et antistoff-legemiddel-konjugat (ADC) som består av et monoklonalt antistoff rettet mot CD33, som er kovalent bundet til det cytotoksiske middelet N-acetyl-gamma-kalikeamicin.

Mylotarg fungerer ved at antistoffdelen binder seg spesifikt til CD33-antigenet, hvorpå ADC-CD33-komplekset internaliseres, og kaliceamicin frigjøres og aktiveres. Aktiveringen induserer brudd i dobbelttrådet DNA, som deretter induserer cellesyklusarrest og apoptotisk celledød.

Hvordan fungerer et ADC

Reference:
  1. Mylotarg SPC 11.11.2020
  2. Beslutningsforum protokoll 23. sep 2019

 

PP-MYL-NOR-0036