Dosering og administrasjon av Mylotarg

Mylotarg dosering - induksjon

Anbefalt dose av MYLOTARG er 3 mg/m2/dose (opptil maksimalt ett hetteglass med 5 mg) gitt som en infusjon over en 2-timers periode på dag 1, 4 og 7

Figuren er generert av Pfizer fra: MYLOTARG SPC 11.11.2020

Hvis det kreves en andre induksjon, skal ikke Mylotarg administreres under den andre induksjonsbehandlingen. Kun DNR og AraC skal administreres under den andre induksjonssyklusen ved følgende anbefalte dosering: DNR 35 mg/m2/dag på dag 1 og 2, og AraC 1 g/m2 hver 12. time, på dag 1 til dag 3. 

AML, akutt myelogen leukemi; DNR, daunorubicin; AraC, cytarabin.

 

 

Preadministrering

Før hver infusjon med MYLOTARG:

  • MYLOTARG er til intravenøs bruk og må rekonstitueres og fortynnes før administrering
  • På grunn av risikoen for VOD/SOS bør tegn og symptomer på VOD/SOS overvåkes nøye. Dette kan omfatte økning av ALAT, ASAT, totalbilirubin og alkalisk fosfatase, som bør overvåkes før hver dose Mylotarg, hepatomegali (som kan være smertefullt), rask vektøkning og ascites.
  • Pasienter skal overvåkes for tegn og symptomer på tumorlysesyndrom (TLS) og behandles i samsvar med standard klinisk praksis. Egnede tiltak må iverksettes for å forebygge utvikling av tumorlyserelatert hyperurikemi, for eksempel hydrering, administrering av antihyperurikemiske (f.eks. allopurinol) eller andre legemidler til behandling av hyperurikemi (f.eks. rasburikase).
  • Premedisinering med et kortikosteroid, antihistamin og acetaminofen (eller paracetamol) anbefales 1 time før dosering for å bidra til å lette infusjonsrelaterte symptomer

Under behandling:

  • Den rekonstituerte og fortynnede oppløsningen skal administreres intravenøst via infusjon over en 2-timers periode med nøye klinisk overvåkning, inkludert:
  • Puls
  • Blodtrykk
  • Temperatur

MYLOTARG skal ikke administreres som en intravenøs støt- eller bolusdose

MYLOTARG dosering – Konsolidering

For pasienter som oppnår komplett remisjon* (CR) etter induksjon, er det anbefalt inntil 2 konsolideringskurer:

Figuren er tilpasset av Pfizer fra: MYLOTARG SPC, 11.11.2020

*definert som færre enn 5 % blaster i en normocellulær beinmarg og et absolutt nøytrofiltall (ANC) på mer enn 1,0 × 109 celler/l med et blodplatetall på 100 × 109/l eller mer i perifert blod uten transfusjon

AraC, cytarabin; DNR, daunorubicin

Referanse:

MYLOTARG SPC 11.11.2020

PP-MYL-NOR-0036