Neurontin bivirkninger

Svært vanlige (>1/10)

Virusinfeksjoner, somnolens, svimmelhet, ataksi, tretthet, feber.

 

Vanlige (>1/100 til <1/10)

Pneumoni, luftveisineksjon, urinveisinfeksjon, infeksjon, mellomørebetennelse, leukopeni, anoreksi, økt apetitt, fiendtlighet, forvirring og følelsesmessig labilitet, depresjon, angst, nervøsitet, unormal tankegang, kramper, hyperkinesi, taleforstyrrelser, hukommelsestap, tremor, søvnløshet, hodepine, fornemmelse av prikking i huden, nedsatt berøringssans, unormal koordinasjon, nystagmus, forsterkede, nedsatte eller fraværende reflekser, synsforstyrrelser som synssvekkelse, dobbeltsyn, vertigo, hypertensjon, vasodilatasjon, dyspné, bronkitt, farnygitt, hoste, rhinitt, oppkast, kvalme, tannmisdannelser, tannkjøttbetennelse, diaré, abdominal smerte, dyspepsi, forstoppelse, tørrhet i munn eller hals, flatulens, ansiktsødem, purpura, oftest beskrevet som blåmerker etter skade, utslett, pruritus, akne, artralgi, myalgi, ryggsmerter, muskelrykninger, impotens, perifert ødem, unormal gange, asteni, smerte, utilpasshet, influensasyndrom redusert antall hvite blodlegemer, vektøkning, skade ved uhell, fraktur, hudavskrapning.

 

For fullstendig oversikt over bivirkninger, se preparatomtalen.  

 

 

 

Referanse:

Neurontin SPC pkr. 4.8, 19.01.2018