Neurontin bivirkninger

I en studie fra 20041 analyserte man bivirkningene i 3 kliniske studier hos pasienter med PHN, for å se på om bivirkninger var relatert til dose. Man analyserte forholdet melllom økende doser av gabapentin og oppstart og/eller forverring av bivirkninger. 

I de tre studiene (randomisert, dobbelt-blindet, placebokontrollert, parallellgruppe)

 • ble behandling startet med 300 mg og titrert opp til vedlikeholdsdose på 1800 mg eller 3600 mg per dag. I analysen delte man pasientene inn i 3 grupper: placebo, < 1800 mg/dag, ≥ 1800 mg/dag. 

 

I denne analysen var de vanligste bivirkningene:

 • svimmelhet
 • søvnighet
 • perifert ødem

 

Forekomst av perifert ødem var høyere i gruppen som fikk over 1800 mg/dag.

I analysen var svimmelhet og søvnighet forbigående, og oppsto ikke oftere eller i mer alvorlig grad ved titrering opp til de høyeste dosene (> 1800 mg/dag). Sammenlignet med placebo så man mer søvnighet og svimmelhet i gruppen som fikk < 1800 mg/ dag. For gruppen over 1800 mg/dag var frekvens av svimmelhet (9.7 %) og søvnighet (6,9 %) tilsvarende som for placebo. Avslutning av behandling på grunn av bivirkninger var sammenlignbar mellom pasienter som fikk placebo og de som fikk gabapentin. 

 

Basert på disse funnene bør ikke bekymring for de vanligste bivirkningene (søvnighet og svimmelhet) være begrensende for titrering til laveste effektive dose gabapentin, selv om denne overstiger 1800 mg/dag. 
 

Fra preparatomtale2, de vanligste bivirkningene:

 

Svært vanlige (≥1/10): 

 • Virusinfeksjoner. 
 • Somnolens, svimmelhet, ataksi. 
 • Tretthet, feber. 

 

Vanlige (≥1/100 til <1/10): 

 • Leukopeni. 
 • Oppkast, kvalme, tannmisdannelser, tannkjøttbetennelse, diaré, abdominal smerte, dyspepsi, forstoppelse, tørrhet i munn eller hals, flatulens. 
 • Hypertensjon, vasodilatasjon. 
 • Ansiktsødem, purpura, oftest beskrevet som blåmerker etter skade, utslett, pruritus, akne. 
 • Pneumoni, luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, infeksjon, mellomørebetennelse. 
 • Impotens. 
 • Dyspné, bronkitt, faryngitt, hoste, rhinitt. 
 • Artralgi, myalgi, ryggsmerter, muskelrykninger. 
 • Kramper, hyperkinesi, taleforstyrrelser, hukommelsestap, tremor, søvnløshet, hodepine, fornemmelse av prikking i huden, nedsatt berøringssans, unormal koordinasjon, nystagmus, forsterkede, nedsatte eller fraværende reflekser. 
 • Fiendtlighet, forvirring og følelsesmessig labilitet, depresjon, angst, nervøsitet, unormal tankegang. 
 • Anoreksi, økt appetitt. 
 • Redusert antall hvite blodlegemer, vektøkning. 
 • Vertigo. 
 • Synsforstyrrelser som synssvekkelse, dobbeltsyn
 • Perifert ødem, unormal gange, asteni, smerte, utilpasshet, influensasyndrom, skade ved uhell, fraktur, hudavskrapning.

 

Les mer om Neurontin: 

 

 

 

Referanse:

Neurontin SPC pkr. 4.8, 19.01.2018

1 Parsons B, Tive L and Huang S, Gabapenting: A Pooled Analysis og Adverse Events from Three Clinical Trials in Patients with Postherpetic Neuralgia. Am ] Geriatr Pharmacother. 2004;2:157-162