Nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte kan være en medvirkende årsak ved ulike typer av kronisk smerte1

Langvarige og kroniske smerter (> 3 mnd varighet) er et av helsevesenets store problemområder og globalt sett en av de hyppigste årsakene til menneskelig lidelse, invaliditet og nedsatt livskvalitet. Dette gjelder både personer med maligne og ikke-maligne smerter og om lag1,3 millioner nordmenn over 18 år lider av kroniske smerter2.
 

Ulike smertetyper:

Man skiller mellom ulike typer smerte/lidelse:

  •  Nociseptive smerter: Den mest kjente typen. Dette er smerter som oppstår på bakgrunn av aktivering av smertereseptorer, som for eksempel muskelsmerte eller smerte oppstått ved sår/skade på hud eller annet perifert ve
  • Nevropatisk smerte: Smerte forårsaket av skade eller dysfunksjon i nervesystemet3
  • Blandet smerte: Ved tilstander som cancer og korsryggsmerte/isjialgi kan det foreligge såkalt "mixed pain", der smerten forårsakes av både nociseptive og nevropatiske smertekomponenter4,5
  • Idiopatiske smerte: Smerter av ukjent årsak

 

 

 

 

Les mer om Neurontin:

Referanser:

1. Bouhassiraa D L-MM, Attal N, Laurente B, Touboulf C. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population. Pain 2008; 136: 380-7
2. Breivik H et al. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2006;10:287–333
3. Jørum E. Utredning av nevropatisk smerte. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2652-4
4. Dellemijn P. Are opioids effective in relieving neuropathic pain? Pain 80(1999) 453-462
5. Freynhagen R, Baron R. The evaluation of neuropathic components in low back pain. Curr Pain and Headache reports June 2009, Vol 13, 3, 185-190

PP-MEU-NOR-0014