Neurontin refusjon

Neurontin har forhåndsgodkjent refusjon.


Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling ved partielle epileptiske anfall med eller uten sekundære generaliserte anfall hos pasienter som ikke er tilfredsstillende kontrollert med andre tradisjonelle antiepileptika. Symptomatisk behandling av kronisk, sterk nevropatisk smerte med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.
 
Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr
-71 Kroniske, sterke smerter 111, 112
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136
N88 Epilepsi  -

 

ICD Vilkår nr
-71 Kroniske, sterke smerter 111, 112
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136
G40 Epilepsi  -

 

 

Vilkår:

111 Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

112 Behandlingen skal følges opp etter 3 måneder. Legen skal spesielt vurdere effekten opp mot bivirkninger, og behandlingen skal bare kontinueres dersom det har skjedd en vesentlig eller betydelig effekt som påvirker pasientens livskvalitet og/ eller funksjonsevne. Dette skal dokumenteres i journal.

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

 

 

 

 

Les mer om Neurontin:

 

Referanse:

FKtekst Neurontin, sist endret 14.01.2019

 

PP-MEU-NOR-0014