Neurontin sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjon:

Skal ikke brukes ved overfølsomhet.

 
Selvmord og selvmordsrelatert adferd:

Pasientene bør overvåkes for tegn på selvmordstanker eller selvmordsrelatert adferd.

 
Epileptiske anfall:

Enkelte pasienter kan oppleve en økning i anfallshyppighet eller nye anfallstyper med gabapentin. Gabapentin bør brukes med varsomhet hos pasienter med blandede anfall inkludert absenser.

Behandling kan gi svimmelhet og somnolens, som kan øke forekomsten av fallulykker.

Pasienter rådes til å utvise forsiktighet inntil de er kjent med mulige effekter.

 
Misbruk og avhengighet:

Tilfeller av misbruk og avhengighet er rapportert. Undersøk pasientene nøye med tanke på tidligere rusmisbruk og observer dem med tanke på mulige tegn på gabapentin-misbruk, f.eks. legemiddelsøkende oppførsel, doseeskalering, toleranseutvikling.

 
Legemiddelindusert utslett med eosinofili og DRESS:

Alvorlige, livstruende, systemiske overfølsomhetsreaksjoner som legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er rapportert hos pasienter som tar antiepileptika inkludert gabapentin.

 
Samtidig bruk med opioder:

Pasienter som også bruker morfin bør følges nøye mht tegn på CNS-depresjon slik som søvnighet, og gabapentin- eller morfindosen bør reduseres tilstrekkelig.

 
Interaksjoner:

Samtidig inntak av antacida som inneholder aluminium og magnesium reduserer biotilgjengeligheten av gabapentin med inntil 24 %.

 
Bivirkninger:

Svært vanlige bivirkninger er somnolens, svimmelhet og ataksi.

For fullstendig oversikt over kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se preparatomtale.

 

 

 

Les mer om Neurontin:

Referanse:
  • Neurontin SPC pkt. 4.3, 4.4, 19.01.2018
PP-MEU-NOR-0014