Neurontin sikkerhetsinformasjon

Skal ikke brukes ved overfølsomhet. Pasientene bør overvåkes for tegn på selvmordstanker eller selvmordsrelatert adferd. Enkelte pasienter kan oppleve en økning i anfallshyppighet eller nye anfallstyper med gabapentin. Gabapentin bør brukes med varsomhet hos pasienter med blandede anfall inkludert absenser. Behandling kan gi svimmelhet og somnolens, som kan øke forekomsten av fallulykker. Pasienter rådes til å utvise forsiktighet inntil de er kjent med mulige effekter. Tilfeller av misbruk og avhengighet er rapportert. Undersøk pasientene nøye med tanke på tidligere rusmisbruk og observer dem med tanke på mulige tegn på gabapentin-misbruk, f.eks. legemiddelsøkende oppførsel, doseeskalering, toleranseutvikling. Alvorlige, livstruende, systemiske overfølsomhetsreaksjoner som legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er rapportert hos pasienter som tar antiepileptika inkludert gabapentin. Pasienter som også bruker morfin bør følges nøye mht tegn på CNS-depresjon slik som søvnighet, og gabapentin- eller morfindosen bør reduseres tilstrekkelig. Samtidig inntak av antacida som inneholder aluminium og magnesium reduserer biotilgjengeligheten av gabapentin med inntil 24 %. Svært vanlige bivirkninger er somnolens, svimmelhet og ataksi.

For fullstendig oversikt over kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se preparatomtale. 

 

 

Referanse:

Neurontin SPC pkt. 4.3, 4.4, 19.01.2018

 

 

Neurontin (gabapentin)