Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir)

Indikasjon: Paxlovid er et antiviralt legemiddel i tablettform som brukes til behandling av COVID‑19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig COVID‑19 sykdom.1

Behandling med Paxlovid bør starte umiddelbart etter en positiv COVID-19 test og innen 5 dager etter symptomdebut. 

 

Slik fungerer Paxlovid

Paxlovid er et antiviralt legemiddel i tablettform som brukes til behandling av COVID‑19

Paxlovid inneholder nirmatrelvir, en proteasehemmer utviklet av Pfizer rettet mot hovedproteasen (Mpro), også kjent som 3C-lignende protease (3CLpro) proteaseenzym, ved å hemme SARS-CoV-2-replikasjon slik at proteolyse ikke forekommer.1

(Video: PP-PAX-NOR-0023)

Les mer om Paxlovid virkningsmekanisme

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Paxlovid1

Paxlovid er indisert til behandling av COVID-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig COVID-19 sykdom. Både nirmatrelvir og ritonavir er CYP3A-substrater. Samtidig behandling med andre legemidler som metaboliseres via, hemmer eller induserer CYP3A4 kan føre til interaksjoner som potensielt kan gi alvorlige, livstruende eller fatale hendelser. Det må derfor gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk før behandling med Paxlovid igangsettes. Pasienter bør overvåkes for bivirkninger forbundet med de samtidig administrerte legemidlene. Paxlovid er kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt). De vanligste bivirkningene som er rapportert under behandling med Paxlovid er dysgeusi, diaré, hodepine og oppkast. Paxlovid tabletter skal kun forskrives på blå resept (blåreseptforskriften §4) til pasienter med bekreftet smitte av SARS-CoV-2, som har høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Følg faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet. Listepris kr 0,- Reseptgruppe: C.  

Se paratomtale (SPC) for fullstendig informasjon.  

Paxlovid har betinget markedsføringstillatelse. 
 

Les også mer om sikkerhetsinformasjon ved bruk av Paxlovid på www.paxlovid.no


 

Referanse:

1. Paxlovid SPC

PP-PAX-NOR-0081