Anbefalinger Prevenar 13 til voksne

I april 2013 publiserte en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet, en rapport om Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, Rapport 2013:3.

En revidert utgave av rapporten ble publisert i desember 2015, Rapport 2015:7

Her følger en oversikt fra denne rapporten (kapittel 9.2) om hvilke risikogrupper som anbefales vaksinasjon:

Anbefaling om hvem som bør tilbys pneumokokkvaksinasjon

De to viktigste faktorene ved vurdering av hvem som skal tilbys pneumokokkvaksinasjon er graden av risiko for IPD og dokumentert effekt av vaksinasjon for den aktuelle risikogruppen. 

Sykdomstilstander og befolkningsgrupper med kjent forhøyet risiko for IPD er beskrevet i kapittel 5. Flere av tilstandene omfatter pasientgrupper der alvorlighetsgrad av sykdom kan variere betydelig innenfor samme diagnosegruppe. Dette gjør at graden av risiko for IPD hos enkeltpasienter innenfor samme risikogruppe kan variere tilsvarende. Hos disse pasientene bør behandlende lege gjøre en individuell vurdering og ta stilling til behovet for pneumokokkvaksinering ut fra en totalvurdering av pasientens tilstand. Dette gjelder særlig personer som kun har én risikofaktor og en tilstand som er mild og velregulert og ikke anses å utgjøre en betydelig risiko for IPD. Eksempler på dette kan være for eksempel astma i mild form, røyking eller alkoholmisbruk. For gruppene med høyest total risiko og der graden av risiko antas å være jevnere fordelt innen risikogruppen, anbefaler arbeidsgruppen pneumokokkvaksinasjon av alle selv om dokumentasjonen av klinisk effekt kan være mangelfull (kapittel 6.3).  Dette er også i tråd med internasjonale anbefalinger (kapittel 8).
Anbefalingene oppsummeres i tabell 6.

Tabell 6 Oppsummering av risikogrupper og hvem som anbefales vaksinasjon

I kolonnen der hele gruppen anbefales vaksine, bør gruppen ha Pneumovax og Prevenar 13.
I kolonnen for individuell vurdering, bør det vurderes om Prevenar 13 skal gis i tillegg til Pneumovax.

Fra Folkehelseinstituttet, Rapport 2015:7, side 44 og 45

Tilstand Hele gruppen anbefales vaksine Individuell vurdering
Diagnoser / tilstander med spesielt høy risiko    
Anatomisk og funksjonell miltmangel x  
Cerebrospinalvæskelekkasje x  
Hivinfeksjon / AIDS x  
B-cellesvikt x  
Stamcelletransplantasjon* x  
Hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose) x  
Organtransplantasjon x  

*Stamcelletransplanterte trenger flere vaksiner enn andre grupper for å få en tilstrekkelig antistoffrespons

Tilstand Hele gruppen anbefales vaksine Individuell vurdering
Diagnoser / tilstander med høy risiko    
Kronisk leversykdom   x
Primær eller medfødt immunsvikttilstand (unntatt B-cellesvikt)   x
Kreft (unntatt hematologisk)   x
Kronisk nyresykdom   x
Cochleaimplantat x  
Hjemløse og rusmisbrukere (unntatt alkoholisme)   x
Alder ≥ 65 år x  
Tilstander med moderat risiko    
Iatrogen immunsuppresjon (unntatt ved organtransplantasjon og kreft)   x
Diabetes mellitus   x
Cøliaki   x
Nedsatt ventilasjonskapasitet   x
Kronisk lungesykdom   x
Kronisk hjertesykdom   x
Tidlligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller IPD   x
Alkoholisme   x
Røyking   x
Yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell og sveisere)   x

 

Om Prevenar 13

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

Ref 1: Folkehelseinstituttet, Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge, Rapport 2015:7, https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ sist oppdatert 05.03.2020 

PP-PNA-NOR-0056