Praktisk informasjon om Prevenar 13

 

  • Ferdigfylt sprøyte uten nål, 1 x 0,5 ml1
  • Oppbevares i kjøleskap (2˚–8˚C). Skal ikke fryses. Stabil opp til  25˚C i  maks 4 døgn. Skal deretter brukes eller kastes
  • Pris: kr 698,20
  • Refusjon: Til personer med hiv-infeksjon, personer uten miltfunksjon og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. Kan rekvireres fra FHI, og kostnaden dekkes av §4 i blåreseptforskriften
     
Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanse:

Prevenar13 SPC, 25.11.2020
Lov Data, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) §4 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814/%C2%A74#§4, lest 03.01.2022

PP-PRV-NOR-0003