Prevenar 13 på blå resept §4

Følgende pasientgrupper kan få Prevenar 13 på blå resept1:

  • personer med hiv-infeksjon
  • personer uten miltfunksjon
  • personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon

Prevenar 13 bør gis i kombinasjon med PPV23 til personer med hivinfeksjon og anatomisk og funksjonell miltmangel som tidligere er uvaksinert med Prevenar 13.2

Blant stamcelletransplanterte bør det gis minst 3 doser Prevenar 13 (3, 4 og 5 måneder etter transplantasjon). En 4. dose Prevenar 13 kan gis 12 måneder etter transplantasjon.2 

Om Prevenar 13

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

1. Lov Data, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814/%C2%A74#§4, lest 09.09.2019, 2. Folkehelseinstituttet, Pneumokokkvaksine til risikogrupper, https://www.fhi.no/sv/vaksine/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/ oppdatert 24.02.2020, lest 10.08.2020

PP-PNA-NOR-0056