Relpax dosering

Relpax tabletter skal tas så snart som mulig etter at symptomer på migrenehodepine inntreffer, men de er også effektive hvis de tas på et senere tidspunkt under migreneanfallet. 

Relpax har ikke vist å forhindre migrenehodepine, hvis tatt under aurafasen, og Relpax skal derfor bare brukes under hodepinefasen av migrene. 

Relpax tabletter skal ikke tas profylaktisk.

Voksne (18-65 år)

Anbefalt initial dose er 40 mg. 

Ved tilbakefall av hodepine innen 24 timer: Hvis hodepinen kommer tilbake innen 24 timer etter initial respons, har en ytterligere dose av samme styrke Relpax tabletter vist seg å være effektiv i behandling av tilbakefall. Hvis en tilleggsdose er nødvendig, skal den ikke tas før 2 timer etter initial dose. 

Hvis ingen respons oppnås: Hvis pasienten innen 2 timer etter første dose med Relpax ikke oppnår effekt på hodepinen, skal det ikke tas en ytterligere dose for behandling av det samme anfallet, da kliniske studier ikke har vist effekt med en tilleggsdose. Kliniske studier viser at pasienter som ikke responderer på behandlingen av ett anfall trolig vil respondere på behandlingen av påfølgende anfall. 

Pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende effekt etter et adekvat forsøk med 40 mg (f.eks. bra toleranse og manglende respons i 2 av 3 anfall) kan effektivt behandles med 80 mg (2 x 40 mg) i påfølgende migreneanfall . En påfølgende dose på 80 mg skal ikke tas i løpet av 24 timer. 

Maksimal daglig dose skal ikke overskride 80 mg. 

Eldre pasienter 

Sikkerhet og effekt av eletriptan hos pasienter over 65 år er ikke systematisk undersøkt pga lavt antall slike pasienter i kliniske studier. Bruk av Relpax hos eldre anbefales derfor ikke. 

Pediatrisk populasjon Ungdom (12-17 år) 

Effekten av Relpax hos ungdom mellom 12 og 17 år er ikke dokumentert. Nåværende tilgjengelige data er beskrevet i pkt. 5.2 i preparatomtalen, men ingen anbefalinger vedrørende dosering kan gis. 

Barn (6-11 år) 

Sikkerhet og effekt av Relpax hos barn mellom 6 og 11 år er ikke dokumentert. Nåværende tilgjengelige data er beskrevet i pkt. 5.2 i preparatomtalen, men ingen anbefalinger vedrørende dosering kan gis.

Pasienter med nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Ettersom bruk av Relpax ikke er undersøkt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon, er det kontraindisert hos disse pasientene. 

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon 

Da blodtrykkseffekten av Relpax er forsterket ved nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 4.4), anbefales en 20 mg initialdose for pasienter med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Maksimal daglig dose bør ikke overskride 40 mg. Relpax er kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Referanse:

Relpax SPC 15.02.2018

PP-REP-NOR-0025