Relpax bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved bruk av Relpax sett i kliniske studier var asteni, somnolens, kvalme og svimmelhet.

For fullstendig oversikt over kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se preparatomtale.

 

Relpax sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Relpax
Relpax er kontraindisert ved: overfølsomhet overfor eletriptanhydrobromid eller noen av hjelpestoffene,  alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon, moderat alvorlig eller alvorlig hypertensjon, eller ubehandlet mild hypertensjon, påvist koronar hjertesykdom, inkludert iskemisk hjertesykdom, pasienter med koronararterievasospasme (Prinzmetal-angina), objektive eller subjektive symptomer på iskemisk hjertesykdom, signifikant arytmi eller hjertesvikt, perifer vaskulær sykdom, tidligere cerebrovaskulære hendelser (CVA) eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), bruk av ergotamin eller ergotaminderivater (inkludert metysergid) innenfor 24 timer før eller etter behandling med eletriptan og samtidig bruk av andre 5-HT1 reseptoragonister og eletriptan. 

Relpax skal kun brukes når klar migrenediagnose foreligger.

Relpax bør ikke brukes samtidig med potente CYP3A4-hemmere. 

Pasienter med hjertesvikt: 
Relpax skal ikke gis uten forutgående undersøkelse av pasienter hvor udiagnostisert kardial sykdom er sannsynlig, eller til pasienter med risiko for koronarsykdom.

Serotonergt syndrom: 
Serotonergt syndrom er rapportert ved samtidig bruk av triptaner og selektive serotonin reopptakshemmere (SSRIer) eller serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRIer). Disse reaksjonene kan være alvorlige. Hvis samtidig behandling med eletriptan og en SSRI eller SNRI er klinisk berettiget, anbefales nødvendig observasjon av pasienten, spesielt ved oppstart av behandling, ved doseøkning eller når gitt som tillegg til annen behandling med serotonerge legemidler.

Referanse

Relpax SPC, 15.02.2018

PP-REP-NOR-0025