Solu-Cortef bivirkninger

Bivirkninger på Solu-Cortef er avhengig av dosering og behandlingstid.

De bivirkninger som kan opptre ved langvarig behandling med glukokortikoider er meget sjeldne ved parenteral korttidsbehandling.

 

Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/100))

 • Øyesykdommer: tåkesyn

Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

 • Infeksiøse og parasittære sykdommer: Opportunistisk infeksjon, infeksjon
 • Godartede, ondartede og uspesifiserte svulster (inkludert cyster og polypper): Kaposi's sarkom (har forekommet hos pasienter som behandles med kortikosteorider)  
 • Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Leukocytose
 • Forstyrrelser i immunsystemet: Hypersensitivitet (legemiddelindusert), anafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon
 • Endokrine sykdommer: Cushingoid sykdom; hypopituitarisme, steroidseponeringssyndrom
 • Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer: Metabolsk acidose, natriumretensjon, væskeretensjon, hypokalemisk alkalose, dyslipidemi, redusert glukosetoleranse, økt insulinbehov eller behov for peroralt antidiabetikum, lipomatose, økt appetitt som kan føre til vektøkning
 • Psykiatriske lidelser: Affektive forstyrrelser (inkludert depresjon, eufori, sårbarhet, legemiddelavhengighet, selvmordstanker); psykotiske lidelser (inkludert mani, vrangforestillinger, hallusinasjoner og schizofreni), personlighetsforandringer, forvirring, angst, humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet, irritabilitet.
 • Nevrologiske sykdommer: Epidural lipomatose, økt intrakranielt trykk, benign intrakraniell, hypertensjon, kramper, amnesi, kognitive forstyrrelser, svimmelhet, hodepine
 • Øyesykdommer: Sentral serøs chorioretinopati, katarakt, glaukom, eksoftalmus
 • Sykdommer i øre og labyrint: Vertigo
 • Hjertesykdommer: Hjertesvikt (hos disponerte pasienter)
 • Karsykdommer: Trombose, hypertensjon, hypotensjon 
 • Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum: Pulmonær embolisme, «gasping syndrome», hikke 
 • Gastrointestinale sykdommer: Magesår (med mulig perforasjon og blødning, tarmperforasjon, gastrointestinal blødning, pankreatitt, øsofagitt, abdominal distensjon, magesmerter, diaré, dyspepsi, kvalme   
 • Hud- og underhudssykdommer: Angioødem, hirsutisme, petekkier, ekkymose, hudatrofi, erytem, hyperhidrose, striae, utslett, kløe, urtikaria, akne, hypopigmentering 
 • Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett: Muskelsvakhet, myalgi, myopati, muskelatrofi, osteoporose, osteonekrose, patologiske frakturer, nevropatisk artropati, artralgi, veksthemming  
 • Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer: Menstruasjonsforstyrrelser 
 • Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: Redusert sårtilheling, perifert ødem, utmattelse, malaise, reaksjon på injeksjonsstedet  
 • Undersøkelser: Økt intraokulært trykk, redusert karbohydrattoleranse, kaliumtap, økt kalsium i urin, økning i alanin transaminase (ALAT), aspartat transaminase (ASAT) og alkalisk fosfatase (ALP), økt urea i blodet, nedsatt respons på hudtester  
 • Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer: Kompresjonsfrakturer i ryggvirvler, seneruptur
Referanse:

SPC Solu-Cortef

PP-SLC-NOR-0015