Solu-Cortef dosering

Doseringskravene varierer og dosen må tilpasses individuelt basert på sykdommen som behandles, sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens respons i løpet av hele behandlingsperioden. Det må fortløpende tas en nytte/risiko- vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Den lavest mulige dosen kortikosteroid bør brukes i kortest mulig periode for å kontrollere tilstanden under behandling. Passende vedlikeholdsdose fastsettes ved å redusere oppstartsdosen i små trinn med passende tidsintervaller, til man har nådd den laveste dosen som opprettholder tilstrekkelig klinisk respons.

Etter den første akuttperioden bør det vurderes å bruke et oralt legemiddel. 

Hvis legemidlet skal seponeres etter langvarig behandling, skal dette gjøres gradvis og ikke brått.

Voksne: Vanlig initialdose er 100 til 300 mg, avhengig av tilstanden, ev. gitt i.v. over minst 30 sekunder. Denne dosen kan gjentas med intervaller på 1, 3, 6 og 10 timer, avhengig av pasientens tilstand og reaksjon. Ved kritiske tilstander, særlig hos eldre pasienter med sjokk pga. stor infeksjon eller endotoksiner, kan det anbefales å gi 300-500 mg i.v. initialt, fulgt av daglige doser på 500 – 1000 mg i 3-5 dager om nødvendig. 

Pasienter med leversykdom kan ha økt effekt av hydrokortison og det bør vurderes å gi en lavere dose.

Spedbarn og barn: Selv om dosen kan reduseres, bestemmes den mer av hvor alvorlig tilstanden er og av pasientens respons, enn av alder og vekt. 

Referanse:

SPC Solu-Cortef

PP-SLC-NOR-0015