Somavert (Pegvisomant)

Indikasjon: Somavert er til behandling av voksne pasienter med akromegali, som har hatt utilstrekkelig respons på kirurgi og/eller strålebehandling, og der egnet medisinsk behandling med somatostatinanaloger ikke normaliserte IGF-1konsentrasjoner eller ikke var tolerert.

Somavert (Pegvisomant) - bilde av logo

 

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Somavert

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: Behandling med pegvisomant reduserer ikke tumorens størrelse. Tumorer bør overvåkes nøye for å unngå evt. progresjon. Pegvisomant behandling kan gi veksthormonmangel på tross av forhøyede serumnivåer av veksthormon. Serum IGF bør monitorers og opprettholdes innen aldersjustert  normalområdet ved å justere pegvisomantdosen. ASAT og ALAT bør monitoreres hver 4.- 6. uke. Pasienter som får insulin eller perorale hypoglykemiske legemidler, kan trenge dosereduksjon av disse legemidlene pga effekten av  pegvisomant på insulinsensitivitet.  Anbefales ikke under graviditet og amming. Reduksjon i IGF-1 kan potensielt øke fertiliteten hos kvinnelige pasienter.

Bivirkninger: Reaksjoner på injeksjonsstedet, svette, hodepine og asteni (kraftløshet) er de mest vanligste.

Les mer om Somavert sikkerhetsinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.

 

 

Referanse:

  1. Somavert preparatomtale (SPC), gjeldende per. 12. juni 2017