Somavert ferdigfylt sprøyte

Spørsmål og svar

Den nye Somavert pakningen med ferdigfylt sprøyte som inneholder oppløsningsvæske, ble utviklet for å forenkle prosedyren for klargjøringen av Somavert oppløsning.

 


Hvorfor er det kun en sprøyte for klargjøring og injeksjon? Burde det ikke vært to sprøyter - en for klargjøring og en for selve injeksjonen?

Folkehelseinstituttet skriver i sin vaksinasjonsveileder at det ikke er nødvendig å skifte fra opptrekkskanyle til injeksjonskanyle (unntatt for intrakutane injeksjoner) og at dette ikke påvirker forekomsten av lokalreaksjoner.1

Bruk av samme sprøyte for klargjøring og injeksjon reduserer antall trinn og forenkler klargjøring av Somavert-oppløsningen. Selv om kun en nål brukes, blir den bare stukket i hetteglassproppen en gang. Den beholdes i hetteglassproppen under virvling til alt pulveret er oppløst, og dosen kan trekkes opp.

Dersom det skulle være ønskelig med ekstra sprøyter, kan f.eks Terumo sprøyter brukes. Tykkelsen på Terumo nålen i Somavert pakningen er 27 Gauge.

Vennligst se SPC og pakningsvedlegg for ytterligere klargjøring av Somavert.


Hvorfor inneholder ikke pakningsvedlegget informasjon om bruk av adapter ved klargjøring av Somavert oppløsning?

Den ferdigfylte sprøyten kan kobles til adapteren, men Pfizer supplerer ikke lenger Mixject adapter og kan således ikke anbefale at den brukes. 


Hvordan skal Somavert oppbevares?

Hetteglass: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i esken for å beskytte mot lys. Kan oppbevares ved høyst 25°C i en enkeltperiode på 30 dager. Hold­barhetsdatoen skal skrives på esken (30 dager fra uttak fra kjøleskap). Skal beskyttes mot lys og skal ikke settes tilbake i kjøleskap. Kastes dersom det ikke brukes i løpet av de 30 dagene i rom­temperatur, eller ved utløpsdatoen på esken, avhengig av hva som inntrer først. Ferdigfylt sprøyte: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). Etter rekonstituering: Skal fra et mikrobio­logisk synspunkt brukes umiddelbart
 


Viktig sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Behandling med pegvisomant reduserer ikke tumorens størrelse. Tumorer bør overvåkes nøye for å unngå evt. progresjon. Pegvisomant behandling kan gi veksthormonmangel på tross av forhøyede serumnivåer av veksthormon. Serum IGF bør monitorers og opprettholdes innen det aldersjusterte normalområdet ved å justere pegvisomantdosen. ASAT og ALAT bør monitoreres hver 4.- 6 uke. Pasienter som får insulin eller perorale hypoglykemiske legemidler, kan trenge dosereduksjon av disse legemidlene pga effekten av pegvisomant på insulinsensitivitet.  Anbefales ikke under graviditet og amming. Reduksjon i IGF-1 kan potensielt øke fertiliteten hos kvinnelige pasienter.
Bivirkninger: De mest vanligste bivirkningene er diare, leddsmerter og hodepine.

For utfyllende informasjon, se Somavert SPC.

 

Les mer om:

 

PP-SOM-NOR-0099