Sutent (sunitinib)

Behandling av ikke-operabel og/eller metastatisk malign gastrointestinal stromal tumor (GIST) hos voksne etter at behandling med imatinib har sviktet pga. resistens eller intoleranse. Behandling av avansert/metastatisk nyrecellekarsinom (MRCC) hos voksne.

Hva er Sutent1

Virkestoffet i Sutent er sunitinibmalat og medikamentet klassifiseres som et antineoplastisk middel. Sutent er en inhibitor av reseptor-tyrosinkinaser (RTK). Sutent hemmer flere RTK som er involvert i tumorvekst, neoangiogenese og metastatisk progresjon av kreft.

Sutent finnes i kapsler på styrkene 12,5 mg, 25 mg og 50 mg.

Sutent indikasjoner:

Metastatisk nyrekreft

Sutent har i juli 2018 blitt benyttet i behandlingen av metastatisk nyrekreft i mer enn 12 år
Les mer >>

GIST

Sutent er standard 2.linjebehandling for gastrointestinal stromal tumor etter progresjon eller intoleranse for imatinib i første linje2
Les mer >>

Pankreatisk NET

Sutent er indisert for behandling av ikke opererbar eller metastatisk veldifferensiert pNET med sykdomsprogresjon hos voksne.
Les mer >>

Bivirkninger og "Therapy Management"

De vanligste bivirkningene ved behandling med Sutent er nedsatt appetitt, smaksforandringer, hypertensjon, trøtthet, gastrointestinale problemer (diarè, kvalme, stomatitt, dyspepsi og oppkast), misfarget hud og hånd/fot-syndrom.

Mange av disse symptomene kan avta under behandlingstiden. Det er viktig å finne et optimalt forhold mellom rett dosering, varighet av behandlingen samt hvordan håndtere oppståtte bivirkninger på en best mulig måte.
Les mer om Therapy Management >>

Virkningsmekanisme

Sunitinib hemmer flere reseptortyrosinkinaser (RTK) som er involvert i tumorvekst, neoangiogenese og metastatisk progresjon av kreft.

Sunitinib har blitt identifisert som hemmer av reseptorer for platederivert vekstfaktor (PDGFRα og PDGFRβ), vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGFR1, VEGFR2 og VEGFR3), stamcellefaktor (KIT), Fms-lignende tyrosinkinase-3 (FLT3), kolonistimulerende faktor (CSF-1R) og gliacellelinjederivert nevrotrofisk faktor (RET). Den primære metabolitten er like potent som sunitinib i biokjemiske og cellulære tester.
Les mer om Sutent virkningsmekanisme >>

 

Referanse:

1.Sutent SPC 16.10.2018

2. Nationalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom. Helsedirektoratet publisert 10. April 2018, IS-2697