Sutent virkningsmekanisme

Sunitinib hemmer vekst og spredning av kreftceller.

Sunitinib hemmer flere reseptortyrosinkinaser (RTK) som er involvert i tumorvekst, neoangiogenese og metastatisk progresjon av kreft.

Sunitinib har blitt identifisert som hemmer av reseptorer for platederivert vekstfaktor (PDGFRα og PDGFRβ), vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGFR1, VEGFR2 og VEGFR3), stamcellefaktor (KIT), Fms-lignende tyrosinkinase-3 (FLT3), kolonistimulerende faktor (CSF-1R) og gliacellelinjederivert nevrotrofisk faktor (RET).1

Referanser: 

1. Sutent SPC 02.06.2021

PP-SUT-NOR-0156