Sutent ved metastatisk nyrekreft

Indikasjon

Sutent er indisert for behandling av avansert/metastatisk nyrecellekarsinom (MRCC) hos voksne.1

Effektresultater fra klinisk studie

Klinisk sikkerhet og effekt av Sutent er undersøkt ved behandling av pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom (MRCC).

En fase-3 randomisert internasjonal multisenter-studie som evaluerte effekt og sikkerhet av sunitinib sammenlignet med IFNα (Interferon alfa) til pasienter med tidligere ubehandlet MRCC ble utført.2

750 pasienter ble randomisert 1:1 i de to behandlingsarmene; de fikk enten behandling med Sutent i gjentatte 6-ukers sykluser bestående av 4 uker 50 mg daglig peroralt etterfulgt av 2 uker hvile (4/2 syklus), eller IFNα gitt som subkutan injeksjon på 3 millioner enheter (MU) første uke, 6 MU andre uke og 9 MU den tredje uken og deretter på 3 ikke-påfølgende dager hver uke. Det primære effektendepunktet var progresjonsfri overlevelse (PFS).2

Denne studien viste at Sutent mer enn doblet median PFS sammenliknet med IFNα som 1. linje behandling:2

Pasientene som fikk Sutent hadde median totaloverlevelse på  26.4 mnd vs. 21.8 mnd for IFNα (p=0.051; non significant).3

Data fra de 25 pasientene som krysset over til Sutent fra IFNα (etter dokumentert progresjon av sykdom ble ekskludert), viste 26.4 mnd median totaloverlevelse for Sutent-gruppen (95%CI, 23.0-32.9) vs. 20.0 mnd (95%CI, 17.8-26.9) for IFNα-gruppen (p=0.036).3

Hos pasientene som ikke fikk aktiv behandling etter de avsluttet studien var det doblet median totaloverlevelse i Sutent-gruppen vs. IFNα-gruppen med hhv 28.1 mnd vs. 14.1 mnd (p=0.0033). Det er første gang det er vist at et medikament gir pasienter med nyrekreft med spredning en median overlevelse på over to år.3

Referanser:

1. Sutent SPC, 02.06.2021

2. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P et al. Sunitinib vs Interferon Alfa in Metastatic Renal-Cell Carcinoma. N Engl Med 2007.356:115-124

3. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P et al. Overall survival and updated results for sunitinib compared with interferon alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2009: 27:3584-3590

PP-SUT-NOR-0156