Sutent og nyrekreft med spredning

Sutent (sunitinib) og metastatisk nyrekreft

Indikasjon

Sutent er indisert for behandling av avansert/metastatisk nyrecellekarsinom (MRCC) hos voksne1.

Effektresultater fra klinisk studie

Klinisk sikkerhet og effekt av Sutent er undersøkt ved behandling av pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom (mRCC).

En fase-3 randomisert internasjonal multisenter-studie som evaluerte effekt og sikkerhet av sunitinib sammenlignet med IFNα til pasienter med tidligere ubehandlet metastatisk RCC ble utført2.

750 pasienter ble randomisert 1:1 i de to behandlingsarmene; de fikk enten behandling med Sutent i gjentatte 6-ukers sykluser bestående av 4 uker 50 mg daglig peroralt etterfulgt av 2 uker hvile (4/2 syklus), eller IFNα gitt som subkutan injeksjon på 3 millioner enheter (MU) første uke, 6 MU andre uke og 9 MU den tredje uken og deretter på 3 ikke-påfølgende dager hver uke. Det primære effektendepunktet var progresjonsfri overlevelse (PFS)2.

Resultater fra denne studien viste at Sutent mer enn doblet median PFS sammenliknet med IFNα som 1. linje behandling2:

 Resultater fra denne studien viste at Sutent mer enn dobler median PFS sammenliknet med IFNα som 1 linje behandlingPasientene som fikk Sutent hadde en median totaloverlevelse på  26.4 mnd vs. 21.8 mnd for IFNα (p=0.051; n.s)3.
 

 Pasientene som fikk Sutent hadde en median totaloverlevelse på  26.4 mnd vs. 21.8 mnd for IFNα (p=0.051; n.s)

 

I analysen der data fra de 25 pasientene i studien som krysset over til Sutent fra IFNα etter dokumentert progresjon av sykdom ble ekskludert, var median totaloverlevelse for Sutentpasientene 26.4 mnd (95%CI, 23.0-32.9) vs. 20.0 mnd (95%CI, 17.8-26.9) for IFNα (p=0.036)3.

I analysen der man så på pasientene som ikke fikk aktiv behandling etter at de sluttet i studien fant man at Sutent dobler median total overlevelse  vs. IFNα:  28.1 mnd vs. 14.1 mnd (p=0.0033). Dette er første gang det er vist at et medikament gir pasienter med nyrekreft med spredning en median overlevelse på over to år3.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved behandling med Sutent er nedsatt appetitt, smaksforandringer, økt blodtrykk, trøtthet, gastrointestinale problemer (diarè, kvalme, stomatitt, sure oppstøt og oppkast), misfarget hud og hånd/fot-syndrom1.

Les mer om selekterte rapporterte hendelser fra registreringsstudien ved behandling av metastatisk nyrekreft.

Andre relevante sider om Sutent (sunitinib):

 

Referanse:

  1. Sutent SPC 16.10.2018
  2. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P et al. Sunitinib vs Interferon Alfa in Metastatic Renal-Cell Carcinoma. N Engl Med 2007.356:115-124.
  3. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P et al. Overall survival and updated results for sunitinib compared with interferon alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2009: 27:3584-3590