Sutent ved metastatisk nyrekreft

Indikasjon

Sutent er indisert for behandling av avansert/metastatisk nyrecellekarsinom (MRCC) hos voksne.1

Effektresultater fra klinisk studie

Klinisk sikkerhet og effekt av Sutent er undersøkt ved behandling av pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom (MRCC).

En fase-3 randomisert internasjonal multisenter-studie som evaluerte effekt og sikkerhet av sunitinib sammenlignet med IFNα (Interferon alfa) til pasienter med tidligere ubehandlet MRCC ble utført.2

750 pasienter ble randomisert 1:1 i de to behandlingsarmene; de fikk enten behandling med Sutent i gjentatte 6-ukers sykluser bestående av 4 uker 50 mg daglig peroralt etterfulgt av 2 uker hvile (4/2 syklus), eller IFNα gitt som subkutan injeksjon på 3 millioner enheter (MU) første uke, 6 MU andre uke og 9 MU den tredje uken og deretter på 3 ikke-påfølgende dager hver uke. Det primære effektendepunktet var progresjonsfri overlevelse (PFS).2

Denne studien viste at Sutent mer enn doblet median PFS sammenliknet med IFNα som 1. linje behandling:2

Pasientene som fikk Sutent hadde median totaloverlevelse på  26.4 mnd vs. 21.8 mnd for IFNα (p=0.051; non significant).3

Data fra de 25 pasientene som krysset over til Sutent fra IFNα (etter dokumentert progresjon av sykdom ble ekskludert), viste 26.4 mnd median totaloverlevelse for Sutent-gruppen (95%CI, 23.0-32.9) vs. 20.0 mnd (95%CI, 17.8-26.9) for IFNα-gruppen (p=0.036).3

Hos pasientene som ikke fikk aktiv behandling etter de avsluttet studien var det doblet median totaloverlevelse i Sutent-gruppen vs. IFNα-gruppen med hhv 28.1 mnd vs. 14.1 mnd (p=0.0033). Det er første gang det er vist at et medikament gir pasienter med nyrekreft med spredning en median overlevelse på over to år.3

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved behandling med Sutent er nedsatt appetitt, smaksforandringer, økt blodtrykk, trøtthet, gastrointestinale problemer (diarè, kvalme, stomatitt, sure oppstøt og oppkast), misfarget hud og hånd/fot-syndrom.1

Referanser:

1. Sutent SPC, 14.02.2019, 2. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P et al. Sunitinib vs Interferon Alfa in Metastatic Renal-Cell Carcinoma. N Engl Med 2007.356:115-124, 3. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P et al. Overall survival and updated results for sunitinib compared with interferon alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2009: 27:3584-3590

PP-SUT-NOR-0131