Talzenna (talazoparib)

Kapsler, harde 0,25 mg og 1 mg

Talzenna indikasjon1

Talzenna er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Pasienter skal tidligere ha blitt behandlet med et antracyklin og/eller et taksan i (neo)adjuvant, lokalavansert eller metastatisk setting, med mindre disse behandlingene var uegnet for pasientene. Pasienter med hormonreseptor-positiv (HR-positiv) brystkreft skal ha blitt behandlet med en tidligere endokrinbasert terapi, med mindre endokrinbasert terapi var uegnet for pasientene. 1

Talzenna virkningsmekanisme1

Talzenna er en hemmer av PARP-enzymene PARP1* og PARP2*. PARP-enzymer er enzymer som er involvert i reparasjon av skadet DNA i både normale celler og kreftceller. PARP-hemmere (PARPi) utøver cytotoksiske effekter på kreftceller gjennom to mekanismer; hemming av PARP-enzymenes katalytiske aktivitet og PARP-fangst. Ved å hemme PARP-enzymene vil DNAet i kreftcellene ikke vil bli reparert (replikert eller transkribert), noe som igjen medfører celledød. Kreftceller med defekt i DNA-reparasjonssystemet (f.eks. på grunn av mutasjon i genene BRCA 1 og 2) er vist å være spesielt følsomme for legemidler som hemmer PARP (referanse). 
*PARP = poly (ADP-ribose) polymeraser (PARP).

Referanse:
  1. Talzenna Summary of Product Characteristics 20. juni 2019
PP-TAL-NOR-0002