Talzenna dosejustering

Behandlingsveileder for Talzenna

Last ned behandlingsveileder for Talzenna med informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. Informasjonen i brosjyren er på engelsk.

Last ned

Anbefalte dosejusteringer for Talzenna ved bivirkninger1 

Talzenna doseres én gang daglig.
For å håndtere bivirkninger bør behandlingsavbrudd eller dosereduksjon vurderes, basert på alvorlighetsgrad og klinisk tilstand. 

Anbefalt startdose Første dosereduksjon Andre dosereduksjon Tredje dosereduksjon
Talzenna 1mg Talzenna 0.75 mg Talzenna 0.5 mg Talzenna 0.25 mg
1 mg
(1 x 1 mg kapsel)
en gang daglig
0.75 mg
(3 x 0.25 mg kapsel)
en gang daglig
0.5 mg
(2 x 0.25 mg kapsel)
en gang daglig

0.25 mg
(1 x 0.25 mg kapsel)
en gang daglig

 

Dosejustering av Talzenna ved hematologisk og ikke-hematologisk toksisitet1

Fullstendig hematologisk status bør kontrolleres før behandlingsstart med Talzenna, og deretter overvåkes månedlig og ellers som klinisk indisert.

For å håndtere bivirkninger bør behandlingsavbrudd eller dosereduksjon vurderes, basert på alvorlighetsgrad og klinisk tilstand. 

Bivirkninger Seponér Talzenna til nivåene er Fortsett med Talzenna
Hemoglobin < 8 g/dl (< 4.96 mmol/L) ≥ 9 g/dl (≥ 5.59 mmol/L) Gjenoppta behandling med Talzenna ved nærmeste lavere dose
Blodplater < 50.000/mikroliter ≥ 75.000/μl Gjenoppta behandling med Talzenna ved nærmeste lavere dose
Nøytrofile < 1.000/ mikroliter ≥ 15.000/μl Gjenoppta behandling med Talzenna ved nærmeste lavere dose
Ikke-hematologisk bivirkning grad 3 eller grad 4

≤ grad 1

Vurder å gjenoppta Talzenna ved nærmeste lavere dose eller seponér

Dosering ved samtidig behandling med P-gp-hemmer1

  • Talzenna er et P-glykoprotein (P-gp) substrat
  • Samtidig bruk av sterke P-gp-hemmere* kan føre til økt eksponering for Talzenna 
  • Samtidig bruk av sterke P-gp-hemmere bør unngås
  • Dersom samtidig administrering med en sterk P-gp-hemmer ikke kan unngås, bør Talzennadosen reduseres til den nærmeste lavere dosen. Når den sterke P-gp-hemmeren seponeres, skal Talzennadosen økes (etter 3–5 ganger halveringstiden til P-gp-hemmeren) til dosen som ble brukt før oppstart med den sterke P-gp-hemmeren.

*Eksempler på sterke P-gp hemmere er amiodaron, karvedilol, klaritromycin, kobicistat, darunavir, dronedaron, erytromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lapatinib, lopinavir, propafenon, kinidin, ranolazin, ritonavir, sakinavir, telaprevir, tipranavir og verapamil
 

Referanse:
  1. Talzenna Summary of Product Characteristics 26. juni 2020
PP-TAL-NOR-0003