Talzenna (talazoparib)

Kapsler, harde 0,25 mg og 1 mg

Talzenna indikasjon1

Talzenna er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Pasienter skal tidligere ha blitt behandlet med et antracyklin og/eller et taksan i (neo)adjuvant, lokalavansert eller metastatisk setting, med mindre disse behandlingene var uegnet for pasientene. Pasienter med hormonreseptor-positiv (HR-positiv) brystkreft skal ha blitt behandlet med en tidligere endokrinbasert terapi, med mindre endokrinbasert terapi var uegnet for pasientene. 1

Talzenna virkningsmekanisme1

Talazoparib er en hemmer av PARP enzymene PARP1* og PARP2*. PARP enzymer er involvert i reparasjon av skadet DNA i både normale celler og kreftceller. 
Talazoparib utøver cytotoksiske effekter på kreftceller gjennom to mekanismer; 

  • Hemming av PARP enzymenes katalytiske aktivitet
  • PARP fangst

Via disse mekanismene forhindres DNA reparasjon, -replikasjon og -transkripsjon og apoptose og/eller celledød inntreffer. 
*PARP = poly (ADP-ribose) polymeraser (PARP).

Referanse:
  1. Talzenna SPC
PP-TAL-NOR-0016