Talzenna ved BRCA 1/2 positiv brystkreft1

EMBRACA-studien er en internasjonal, open-label, randomisert fase III-studie for å evaluere sikkerhet og effekt av Talzenna hos pasienter med BRCA 1/2 positiv, HER2- lokalavansert eller metastatisk brystkreft. 

Studiedesign

Utarbeidet av Pfizer etter Litton J, Rugo HS, Ettl J et al. N Engl J Med. 2018;379:753-763. 

Baselinekarakteristika i Embraca-Studien1

Primært endepunkt: Progresjonsfri overlevelse1

Behandling med Talzenna ga en statistisk signifikant bedring i PFS sammenlignet med behandling med kjemoterapi. 
 

Utarbeidet av Pfizer etter Litton J, Rugo HS, Ettl J et al. N Engl J Med. 2018;379:753-763. 

1-års PFS: 37% Talzenna vs 20% kjemoterapi2

Median follow-up: 11.2 måneder2

Subgruppeanalyser1

Konsistente resultater på tvers av pasientgrupper
 

Utarbeidet av Pfizer etter Litton J, Rugo HS, Ettl J et al. N Engl J Med. 2018;379:753-763. 

Sensitivitetsanalyser av platinumbehandling1

 • Platinumsensitivitet
 • Tidligere behandlinger med platinum 
   

Utarbeidet av Pfizer etter Litton J, Rugo HS, Ettl J et al. N Engl J Med. 2018;379:753-763, supplementary appendix. 

 • Pasienter som ble behandlet med Talzenna og som tidligere var behandlet med platinum hadde en statistisk signifikant bedring i PFS sammenlignet med kjemoterapi. 
 • Platinumfritt intervall og antall behandlinger påvirket ikke effekten av Talzenna.

Sekundært endepunkt: Objektiv responsrate2

Utarbeidet av Pfizer etter Talzenna Summary of Product Characteristics 20. juni 2019
ORR= definert som bekreftet komplett respons eller partiell respons.

 • 12 (5.5%) pasienter i Talzenna-armen oppnådde komplett respons. Dette ble ikke sett hos pasientene i kjemoterapiarmen. 
 • 125 (57.1%) pasienter i Talzenna-armen oppnåddepartiell respons, sammenlignet med 31 (27.2%) pasienter i kjemoterapiarmen.
 • 46 (21.0%) pasienter i Talzenna-armen og 36 (31.6%) pasienter i kjemoterapiarmen hadde stabil sykdom. 
   
Referanser:
 1. Litton JK, Rugo HS, Ettl J et al. Talazoparib in Patients with Advanced Breast Cancer and a Germline BRCA Mutation. N Engl J Med. 2018; 379:753–63.
 2. Talzenna SPC
   
PP-TAL-NOR-0016