Risikoområder for TBE

TBE er en sjelden sykdom i Norge. I Norge er det funnet humane tilfeller av TBE langs kysten av Agder, Vestfold ogTelemark, tidligere Buskerud fylke og nærliggende geografiske områder.1  Det er påvist TBE-virus i flått på enkelte steder langs kysten helt opp til Nordland, men her er det ikke påvist humane TBE-tilfeller (se Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet). 

Les mer om Folkehelseinstituttets anbefalinger til TBE-vaksine

Antall rapporterte TBE i tilfeller i Norge i 2021 var på 64 tilfeller. Totalt er 72 TBE tilfeller registrert i 2021, men forskjellen på 8 tilfeller har ikke bekreftet smittested. I 2020 var tallet 36 smittet i Norge (41 inkludert smitte fra utlandet).2,7

Antall TBE tilfeller i Norge har økt i 2021

search

Figur: Antall TBE tilfeller økte fra 41 tilfeller i 2020 til 72 tilfeller i 2021.2

 

search

Figur: Registrerte smitteområder med TBE tilfeller i Norge frem til 2020
Datakilde skogflåttencefalitt (TBE): MSIS 1994-2020, Datakilde kart: Kartverket via GeoNorge

 

Antall TBE tilfeller i Sverige økte fra 2020 til 20213

I Sverige er det flere TBE tilfeller registrert enn i Norge. Det var for 2021 en stor økning i antall tilfeller av TBE fra 274 i 2020 til 536 tilfeller i 2021.

search

 

Utbredelse av TBE i Europa

Kartet under viser TBE-risikoområder i Europa.4,5 TBE anses å være et økende folkehelseproblem i Europa.6

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

1.   Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - FHI, oppdatert 31.05.2021, lest 12.09.2021.
2. Folkehelseinstituttet, SYSVAK; datauttrekk 02.03.2022
3. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county, lest 03.02.2022
4. Süss J. Epidemiology and ecology of TBE relevant to the production of effective vaccines. Vaccine 2003:S1/19-35. 
5. Süss J. Tick-borne encephalitis 2010: Epidemiology, risk areas, and virus strains in Europe and Asia – An overview. Ticks Tick Borne Dis 2011;2:2-15.
6. Kunze U. Tick-borne encephalitis – a notifable disease. Report of the 15th Annual Meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE). Ticks and Tick-borne Dis. 4 (2013) 363 – 365
7. https://www.fhi.no/nyheter/2022/tid-for-a-vurdere-vaksine-mot-skogfattencefalitt-tbe/, oppdatert 25.02.2022

PP-TCV-NOR-0189