Risikoområder for TBE

I Norge har det vært tilfeller av TBE langs kysten av Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud og i nærliggende geografiske områder. Det er påvist TBE-virus i flått helt opp til Nordland, men her er det ikke påvist TBE-tilfeller (se Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet). 

Antall rapporterte TBE tilfeller har økt i Norge gjennom de siste årene. Fra 2018 til 2019 økte antall tilfeller fra 26 til 35.

Antall TBE tilfeller innrapportert i Norge i 2019

Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2017 med antatt smittested i Norge. (Datakilde kart: Kartverket via GeoNorge)

Antall TBE tilfeller i Sverige i 20193

I Sverige er det flere TBE tilfeller registrert enn i Norge. Det har de siste årene ligget på litt over 350 tilfeller hvert år.

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

1. Folkehelseinstituttet, Artikkel: Skoglfåttencefalitt, https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/ (sett 15.01.2020)
2. MSIS, Rapporterte TBE-tilfeller i 2018. Tall i 2019 er bekreftet rapporterte tilfeller per 05.02.2020
3. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county (lest 15.01.2020)

PP-TCV-NOR-0094