Risikoområder for TBE

TBE er en sjelden sykdom i Norge. I Norge er det funnet humane tilfeller av TBE langs kysten av Agder, Vestfold og Telemark og Viken.1  Det er påvist TBE-virus i flått på enkelte steder langs kysten helt opp til Nordland, men her er det ikke påvist humane TBE-tilfeller (se Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet). 

Les mer om Folkehelseinstituttets anbefalinger til TBE-vaksine

Antall rapporterte TBE i tilfeller i Norge i 2021 var på 64 tilfeller. Totalt er 71 TBE tilfeller registrert i 2021, men forskjellen på 7 tilfeller har ikke bekreftet smittested. I 2020 var tallet 36 smittet i Norge (41 inkludert smitte fra utlandet).1,6

Antall TBE tilfeller i Norge har økt i 2021

search

Figur: Antall TBE tilfeller økte fra 41 tilfeller i 2020 til 71 tilfeller i 2021.1

 

search

Figur: Datakilde skogflåttencefalitt (TBE): MSIS 1994-2021
Datakilde kart: Kartverket via GeoNorge

Folkehelseinstituttet, 2022

 

Antall TBE tilfeller i Sverige økte fra 2020 til 20212

I Sverige er det flere TBE tilfeller registrert enn i Norge. Det var for 2021 en stor økning i antall tilfeller av TBE fra 274 i 2020 til 536 tilfeller i 2021.

search

 

Utbredelse av TBE i Europa

Kartet under viser TBE-risikoområder i Europa.3,4 TBE anses å være et økende folkehelseproblem i Europa.5

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

1. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/skogflattencefalitt-tbe-virusinfeks/, oppdatert 08.07.2022. Lest 13.10.2022.
2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county, lest 03.02.2022
3. Süss J. Epidemiology and ecology of TBE relevant to the production of effective vaccines. Vaccine 2003:S1/19-35. 
4. Süss J. Tick-borne encephalitis 2010: Epidemiology, risk areas, and virus strains in Europe and Asia – An overview. Ticks Tick Borne Dis 2011;2:2-15.
5. Kunze U. Tick-borne encephalitis – a notifable disease. Report of the 15th Annual Meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE). Ticks and Tick-borne Dis. 4 (2013) 363 – 365
6. https://www.fhi.no/nyheter/2022/tid-for-a-vurdere-vaksine-mot-skogfattencefalitt-tbe/, oppdatert 25.02.2022

PP-TCV-NOR-0204