Risikoområder for TBE

TBE er en sjelden sykdom i Norge. I Norge er det funnet humane tilfeller av TBE langs kysten av Agder, Vestfold ogTelemark, tidligere Buskerud fylke og nærliggende geografiske områder.1  Det er påvist TBE-virus i flått på enkelte steder langs kysten helt opp til Nordland, men her er det ikke påvist humane TBE-tilfeller (se Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet). 

Les mer om Folkehelseinstituttets anbefalinger til TBE-vaksine
Antall rapporterte TBE tilfeller har økt i Norge gjennom de siste årene. Fra 2019 til 2020 økte antall tilfeller fra 35 til 41.

Antall TBE tilfeller i Norge fra 2006 - 2020

Figur: Folkehelseinstituttet, MSIS, foreløpig data per 24.02.2021.2

Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2017 med antatt smittested i Norge

Datakilde kart: Kartverket via GeoNorge

Antall TBE tilfeller i Sverige i 20204

I Sverige er det flere TBE tilfeller registrert enn i Norge. Det har de siste årene ligget på litt over 350 tilfeller hvert år, men i 2020 har tallet gått ned.

 

Utbredelse av TBE i Europa

Kartet under viser TBE-risikoområder i Europa.5,6 TBE anses å være et økende folkehelseproblem i Europa.7
 

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

1.   Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - FHI, oppdatert 31.05.2021, lest 12.09.2021.
2.   Folkehelseinstituttet, Artikkel: Skogfåttencefalitt, www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/#utbredelse-av- skogflaattencefalitt-tbe oppdatert 24.06.2019. Lest 10.02.2021 
3.    Folkehelseinstituttet, MSIS, foreløpige data per 24.02.2021
4.    https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county (lest 10.02.2021)
5.    Süss J. Epidemiology and ecology of TBE relevant to the production of effective vaccines. Vaccine 2003:S1/19-35. 
6.    Süss J. Tick-borne encephalitis 2010: Epidemiology, risk areas, and virus strains in Europe and Asia – An overview. Ticks Tick Borne Dis 2011;2:2-15.
7.    Kunze U. Tick-borne encephalitis – a notifable disease. Report of the 15th Annual Meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE). Ticks and Tick-borne Dis. 4 (2013) 363 – 365

PP-TCV-NOR-0164