Torisel sikkerhetsinformasjon

Advarsler og forsiktighetsregler

Insidens og alvorlighetsgrad av bivirkninger er doseavhengig. Pasienter som får en startdose på 175 mg ukentlig for behandling av MCL, må følges nøye for å bestemme eventuelle dosereduksjoner/forsinkelser.

Pediatrisk populasjon
Temsirolimus er ikke anbefalt til bruk hos pediatriske pasienter.

Eldre
Ut fra resultatene i en fase 3-studie av nyrecellekarsinom, kan eldre pasienter (≥ 65 år) være mer utsatt for å få visse bivirkninger, inkludert ødem, diaré og pneumoni. Ut fra resultatene i en fase 3-studie av mantelcellelymfom, kan eldre pasienter (≥ 65 år) være mer utsatt for å få visse bivirkninger, inkludert pleuravæske, angst, depresjon, insomni, dyspné, leukopeni, lymfopeni, myalgi, artralgi, smakstap, svimmelhet, øvre luftveisinfeksjon, mukositt og rhinitt.

Nedsatt nyrefunksjon og nyresvikt
Da eliminering av temsirolimus via nyrene er ubetydelig, er ingen studier blitt utført hos pasienter med varierende grad av nedsatt nyrefunksjon. Torisel er ikke undersøkt hos pasienter i hemodialyse.

Nyresvikt (inkludert dødelige utfall) er sett hos pasienter som får Torisel ved langtkommet nyrecellekarsinom og/eller med underliggende nyreinsuffisiens.

Nedsatt leverfunksjon
Det bør utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med nedsatt leverfunksjon.
Temsirolimus elimineres hovedsakelig via lever. Det anbefales å måle ASAT og bilirubin før behandlingsstart og regelmessig under behandling med temsirolimus. 

Intracerebral blødning
Pasienter som har svulster i sentralnervesystemet (CNS) (primære CNS-svulster eller metastaser) og/eller får antikoagulasjonsbehandling, kan ha økt risiko for utvikling av intracerebral blødning (inkludert fatale utfall) mens de får behandling med temsirolimus.

Trombocytopeni, nøytropeni og anemi
Grad 3 og 4 trombocytopeni og/eller nøytropeni er blitt observert i den kliniske MCL studien. Pasienter som får temsirolimus og som utvikler trombocytopeni, kan ha økt risiko for blødningshendelser, inkludert neseblødning. Pasienter som får temsirolimus og som har baseline nøytropeni, kan være i risikosonen for utvikling av febril nøytropeni. Tilfeller av anemi er blitt rapportert ved RCC og MCL.

Infeksjoner
Pasienter kan være immunsupprimerte og bør observeres nøye for forekomst av infeksjoner, inkludert opportunistiske infeksjoner. 

Katarakt
Katarakt er sett hos enkelte pasienter som fikk temsirolimus og interferon alfa (IFN-α) i kombinasjon.

Overfølsomhet/infusjonsreaksjoner
Overfølsomhet/infusjonsreaksjoner (inkludert enkelte livstruende og sjeldne, fatale reaksjoner), deriblant rødming, brystsmerte, dyspné, hypotensjon, apné, bevisstløshet, overfølsomhet og anafylaksi, har vært forbundet med bruk av temsirolimus. Disse reaksjonene kan forekomme svært tidlig under den første infusjonen, men kan også forekomme ved etterfølgende infusjoner. 

Hyperglykemi/glukoseintoleranse/diabetes mellitus
Pasienter bør informeres om at behandling med Torisel kan være forbundet med økt blodsukker hos pasienter med og uten diabetes. Pasienter bør rådes til å melde fra dersom de opplever kraftig tørste og økt urinvolum eller vannlatingshyppighet.

Interstitiell lungesykdom
Det har vært tilfeller av ikke-spesifikk interstitiell pneumonitt, inkludert fatale tilfeller, hos pasienter som fikk ukentlig intravenøs Torisel. 

Hyperlipidemi
Bruk av Torisel var forbundet med økte serumtriglyserider og kolesterol. Dette kan kreve oppstart med, eller økning av dosen av lipidsenkende midler. Serumkolesterol og triglyserider bør måles før og under behandling med Torisel. Den kjente sammenhengen mellom temsirolimus og hyperlipidemi kan disponere for hjerteinfarkt.

Sårtilhelingskomplikasjoner
Bruk av Torisel har vært forbundet med unormal sårtilheling, og forsiktighet bør derfor utvises ved bruk av Torisel i perioden rundt kirurgi.

Maligniteter
En mulig utvikling av lymfom og andre maligniteter, særlig i hud, kan skyldes immunsuppresjon. Som vanlig for pasienter med økt risiko for hudkreft bør eksponering for sollys og ultrafiolett lys (UV) begrenses, ved bruk av beskyttende klær og solkrem med høy beskyttelsesfaktor.

Samtidig bruk av temsirolimus og sunitinib
Kombinasjonen av temsirolimus og sunitinib resulterte i dosebegrensende toksisitet. 

Samtidig bruk av angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere
Angionevrotisk ødemlignende reaksjoner (inkludert forsinkede reaksjoner som forekommer to måneder etter behandlingsstart) er sett hos enkelte pasienter som fikk temsirolimus og ACE-hemmere samtidig.

Midler som induserer CYP3A-metabolisme
Sterke induktorer av CYP3A4/5 kan redusere samlet eksponering for aktive substanser, temsirolimus og metabolitten sirolimus. Sammenhengende bruk i mer enn 5-7 dager av midler som kan ha CYP3A4/5-induserende potensial bør derfor unngås hos pasienter med nyrecellekarsinom. Det anbefales at samtidig bruk av CYP3A4/5-induktorer bør unngås hos pasienter med mantelcellelymfom på grunn av den høyere dosen av temsirolimus.

Midler som hemmer CYP3A-metabolisme
Sterke CYP3A4-hemmere kan øke blodkonsentrasjonen av virkestoffet temsirolimus og metabolitten sirolimus. Samtidig behandling med midler som kan ha kraftig CYP3A4-hemmende potensial bør derfor unngås. Samtidig behandling med moderate CYP3A4 hemmere  bør administreres med forsiktighet hos pasienter som får 25 mg og bør unngås hos pasienter som får temsirolimus doser høyere enn 25 mg. 

Vaksinering
Immunsuppressiva kan påvirke responsen på vaksinering. Ved behandling med Torisel kan vaksinering være mindre effektivt. Bruk av levende vaksiner bør unngås under behandling med Torisel.

Hjelpestoffer

Etter første fortynning av konsentratet med 1,8 ml av den medfølgende oppløsningsvæsken,inneholder konsentrat-væskeblandingen 35 volum % etanol (alkohol), dvs. opp til 0,693 g per 25 mg dose temsirolimus, tilsvarende 17,6 ml øl eller 7,3 ml vin per dose. Pasienter som får den høyeste dosen med 175 mg temsirolimus for den innledende behandlingen av MCL, kan få opp til 4,85 g etanol (tilsvarende 123 ml øl eller 51 ml vin per dose).
Skadelig for personer som har alkoholproblemer.
Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi. Alkoholmengden i dette legemidlet kan påvirke effekten av andre
legemidler.
Alkoholmengden i dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

Referanse:

Torisel SPC 3. januar 2019

PP-TOR-NOR-0004