Torisel og metastatisk nyrekreft

Indikasjon

Torisel benyttes til førstelinjebehandling av pasienter med langtkommet nyrecellekarsinom (RCC) som har minst 3 av 6 prognostiske risikofaktorer1.

Figuren er adaptert fra referanse 1

Totalt 626 randomiserte pasienter ble studert i en fase 3, trearmet, åpen studie av alfainterferon (IFN-α) alene, TORISEL alene og TORISEL pluss IFN-α. Totalt 616 pasienter mottok behandling: 200 pasienter fikk IFN-α ukentlig, 208 fikk TORISEL 25 mg ukentlig og 208 pasienter fikk en kombinasjon av IFN-α og TORISEL ukentlig2.

Figuren er adaptert fra referanse 2

Bivirkninger

De alvorligste bivirkningene observert med Torisel i kliniske studier er overfølsomhet/ infusjonsreaksjoner (inkludert enkelte livstruende og sjeldne fatale reaksjoner), hyperglykemi/ glukoseintoleranse, infeksjoner, interstitiell lungesykdom (pneumonitt), hyperlipidemi, intrakranial blødning, nyresvikt, intestinal perforasjon, sårtilhelingskomplikasjoner, trombocytopeni, nøytropeni (inkludert febril nøytropeni), lungeemboli1

Bivirkningene (alle grader) som ble sett hos minst 20 % av pasientene med nyrecellekarsinom og mantelcellelymfom i registreringsstudiene omfatter anemi, kvalme, utslett (inkludert utslett, kløende utslett, makulopapulært utslett, pustuløst utslett), redusert appetitt, ødem, asteni, fatigue, trombocytopeni, diaré, feber, neseblødning, slimhinneinflammasjon, stomatitt, oppkast, hyperglykemi, hyperkolesterolemi, dysgeusi, kløe, hoste, infeksjon, pneumoni, dyspné1.

For ytterligere informasjon om bivirkninger, se Torisel SPC 

Torisel sikkerhetsinformasjon

Referanse:

1.Torisel SPC 3. januar 2019
2.Hudes G, Carducci M, Tomczak P et al. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356:2271-81

PP-TOR-NOR-0004