Torisel og rapporterte bivirkninger ved behandling av metastatisk nyrekreft

Oversikt over bivirkninger:
De alvorligste bivirkningene observert med Torisel i kliniske studier er overfølsomhet/ infusjonsreaksjoner (inkludert enkelte livstruende og sjeldne fatale reaksjoner), hyperglykemi/ glukoseintoleranse, infeksjoner, interstitiell lungesykdom (pneumonitt), hyperlipidemi, intrakranial blødning, nyresvikt, intestinal perforasjon, sårtilhelingskomplikasjoner, trombocytopeni, nøytropeni (inkludert febril nøytropeni), lungeemboli. 

Bivirkningene (alle grader) som ble sett hos minst 20 % av pasientene med nyrecellekarsinom og mantelcellelymfom i registreringsstudiene omfatter anemi, kvalme, utslett (inkludert utslett, kløende utslett, makulopapulært utslett, pustuløst utslett), redusert appetitt, ødem, asteni, fatigue, trombocytopeni, diaré, feber, neseblødning, slimhinneinflammasjon, stomatitt, oppkast, hyperglykemi, hyperkolesterolemi, dysgeusi, kløe, hoste, infeksjon, pneumoni, dyspné.

For ytterligere informasjon om bivirkninger, se Torisel SPC 

Torisel indikasjoner

Torisel sikkerhetsinformasjon

Referanse:

Torisel SPC 3. januar 2019

PP-TOR-NOR-0004