Trazimera (trastuzumab)

Trazimera er et biotilsvarende legemiddel (biosimilar) til orginallegemiddelet Herceptin (trastuzumab)

Indikasjoner:

Metastatisk brystkreft

Trazimera er indisert til behandling av voksne pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft

  • som monoterapi i behandling av pasienter som har fått minst to kjemoterapiregimer mot metastasert sykdom. Tidligere kjemoterapi må ha omfattet minst et antracyklinderivat og et taksan, med mindre slik behandling er uegnet. Hormonreseptorpositive pasienter må også ha vist negativ respons på hormonterapi, med mindre slik behandling er uegnet. 
  • i kombinasjon med paklitaksel til behandling av pasienter som ikke har fått kjemoterapi mot metastatisk sykdom og når antracyklinbehandling er uegnet. 
  • i kombinasjon med docetaksel til behandling av pasienter som ikke har fått kjemoterapi mot metastatisk sykdom. 
  • i kombinasjon med en aromatasehemmer for behandling av postmenopausale pasienter med hormonreseptorpositiv metastatisk brystkreft som tidligere ikke er behandlet med trastuzumab
Brystkreft i tidlig stadium

Trazimera er indisert til behandling av voksne pasienter med HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium

  • etter kirurgi, kjemoterapi (neoadjuvant eller adjuvant) og stråleterapi (hvis aktuelt).
  • etter adjuvant kjemoterapi med doksorubicin og cyklofosfamid, i kombinasjon med paklitaksel eller docetaksel. 
  • i kombinasjon med adjuvant kjemoterapi som består av docetaksel og karboplatin. 
  • i kombinasjon med neoadjuvant kjemoterapi etterfulgt av adjuvant Trazimera-behandling, for lokalavansert (inkludert inflammatorisk) sykdom eller tumor > 2 cm i diameter. 
  • Trazimera skal kun brukes hos pasienter med metastatisk eller tidlig brystkreft der tumor enten har HER2-overuttrykk eller HER2-genamplifisering, bestemt med en nøyaktig og validert målemetode. 
Metastatisk ventrikkelkreft

Trazimera i kombinasjon med kapecitabin eller 5-fluorouracil og cisplatin er indisert til behandling av voksne pasienter med HER2-positiv metastatisk adenokarsinom i ventrikkelen eller den gastroøsofageale overgangen, som tidligere ikke har fått behandling for sin metastatiske sykdom. 
Trazimera skal kun brukes hos pasienter med metastatisk ventrikkelkreft der tumor har HER2- overuttrykk, definert som IHC2+ og med et bekreftende SISH eller FISH-resultat, eller med et IHC3+ resultat. Nøyaktige og validerte analysemetoder skal benyttes. 

 

Referanse:

Trazimera SPC 26.03.2021

PP-TAS-NOR-0012