Trazimera dosering

HER2-testing er obligatorisk før behandling starter.

Trazimera intravenøs formulering er ikke beregnet til subkutan administrasjon og skal kun administreres via en intravenøs infusjon.

Startdosen skal administreres som en intravenøs infusjon over  90 minutter.

Pasienter skal observeres i minst seks timer etter start av første infusjon og i to timer etter senere infusjoner, for symptomer som feber og frysninger eller andre infusjonsrelaterte symptomer

Dersom startdosen var godt tolerert, kan de etterfølgende infusjonene administreres som en 30-minutters infusjon.

Metastatisk brystkreft

Dosering hver tredje uke 
Anbefalt startdose er 8 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt vedlikeholdsdose ved hver tredje uke er 6 mg/kg kroppsvekt, med start tre uker etter startdosen. 
Ukentlig dosering 
Anbefalt startdose er 4 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt ukentlig vedlikeholdsdose er 2 mg/kg kroppsvekt, med start én uke etter startdosen. 
Administrasjon ved kombinasjon med paklitaksel eller docetaksel 
I de pivotale studiene (H0648g, M77001) ble paklitaksel eller docetaksel administrert dagen etter første dose trastuzumab (for dosering, se preparatomtale (SPC) for paklitaksel eller docetaksel) og umiddelbart etter påfølgende trastuzumab-doser, dersom foregående trastuzumab-dose ble godt tolerert. 
Administrasjon ved kombinasjon med en aromatasehemmer 
I den pivotale studien (BO16216) ble trastuzumab og anastrozol administerert på dag 1. Det var ingen restriksjoner på tidspunkt for administrasjon av trastuzumab og anastrozol i forhold til hverandre (se preparatomtalen (SPC) for anastrozol eller andre aromatasehemmere for informasjon om dosering). 

Brystkreft i tidlig stadium

Dosering hver tredje uke og hver uke 
Ved dosering hver tredje uke er anbefalt startdose av Trazimera 8 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt vedlikeholdsdose med Trazimera gitt hver tredje uke er 6 mg/kg kroppsvekt, med start tre uker etter startdosen. 
Ved ukentlig dosering (startdose på 4 mg/kg etterfulgt av 2 mg/kg hver uke) i kombinasjon med paklitaksel, etter kjemoterapi med doksorubicin og cyklofosfamid. 
Se preparatomtale for dosering av kjemoterapikombinasjoner. 

Metastatisk ventrikkelkreft

Dosering hver tredje uke 
Anbefalt startdose er 8 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt vedlikeholdsdose gitt hver tredje uke er 6 mg/kg kroppsvekt, med start tre uker etter startdosen.

 

Referanse:

Trazimera SPC 26.03.2021

PP-TAS-NOR-0012