Fase III-studier cSSTI

Effekten av Tygacil i behandling av infeksjoner i huden og hudstrukturen: resultater fra 2 dobbeltblinde fase-3 sammenlignende studier med vancomycin-aztreonam1

Tygacil viste effekt og non-inferiority overfor vancomycin + aztreonam hos voksne med cSSTI1

Tilpasset etter Ellis-Gross et al. 2005

a) Blant klinisk evaluerte pasienter ved TOC-besøk (12–92 dager etter siste dose); 95 % CI for differanse, -6,8 % til 2,7 % (P<0,001 for non-inferiority)
Cure = opphør av tegn og symptomer på infeksjon, eller forbedring i en slik grad at ingen videre antibakteriell behandling er nødvendig
.

Kureringsrate etter klinisk diagnose ved cSSTI ved test of cure i klinisk evaluerte voksne pasienter1

Tilpasset etter Ellis-Gross et al. 2005

b) 12–92 dager etter siste dose.
c) Mykvevsinfeksjoner inkluderer pasienter med sårinfeksjoner og cellulitt ≥10 cm som krever kirurgi/drenering eller med kompliserende patologi  

Data fra 2 randomiserte, dobbeltblinde, aktivt kontrollerte, multinasjonale, multisenter studier med 1116 voksne pasienter. Tygacil 100 mg initial dose, etterfulgt av 50 mg hver 12. time i opptil 14 dager. Vancomycin 1 g IV hver 12. time + aztreonam 2 g IV hver 12. time i opptil 14 dager1.

Referanse:
1. Ellis-Grosse EJ, BabinchakT, DartoisN, et al.Tigecycline300 and 305 cSSSIStudy Groups. The efficacy and safety of tigecyclinein the treatment of skin and skin-structure infections: results of 2 double-blind phase 3 comparison studies with vancomycin-aztreonam. ClinInfect Dis.2005;41(suppl5):S341–S353.
PP-TYG-NOR-0009