Observasjonsstudie cSSTI

I europeiske observasjonsstudier har Tygacil demonstrert høy klinisk responsrate i en analyse som inkluderte totalt 254 voksne pasienter med cSSTI1


Mange pasienter med cSSTI var kritisk syke1

 • Et flertall av pasientene (90,9 %) hadde ≥1 komorbid tilstand
  • Fedme ble observert hos 27,3 % av pasientene
 • 72,7 % av pasientene hadde tidligere blitt behandlet med andre antibiotika
 • 69,0 % av pasientene hadde behov for kirurgi
 • Gjennomsnittlig APACHE II-score var 15.0
 • Gjennomsnittlig SOFA-score var 5,8

Klinisk respons ved avsluttet behandling av pasienter med cSSTI1

 • Klinisk responsrate var 86,7 % (143/165) for pasienter behandlet med Tygacil monoterapi og 63,5 % (40/63) i for pasienter behandlet med kombinert terapi
  • Samlet mottok 71,8 % av pasientene Tygacil som monoterapi og 28,2 % som kombinert terapi
 • Samlet klinisk responsrate var 85,5 % hos pasienter behandlet med Tygacil som førstelinjebehandling og 78,1 % hos pasienter behandlet med andrelinjebehandling
 • Infeksjoner ervervet utenfor og innenfor sykehus ble assosiert med responsrater på henholdsvis  85,1 % og 75,0 %


Klinisk respons ved avsluttet behandling av pasienter med cSSTI som har blitt behandlet med Tygacil monoterapi eller kombinert terapi

Tilpasset fra Montravers et al. 2013

APACHE, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; CI, konfidensintervall; cSSTI, komplisert hud- og bløtvevsinfeksjoner; IV, intravenøs; SOFA, Sequential Organ Failure Assessment, TOC, test av kurering

 

Bivirkninger2

Tygacil alene eller i kombinasjon har en sikkerhetsprofil lik med nivå av kritisk sykdom i cSSTI som vist i observerte data fra europeiske observasjonsbaserte ikke-komparative studier.

Referanser:

1. Montravers P, Basseti M, Dupont H, et al. Efficacy of tigecycline for the treatment of complicated skin and soft-tissue infections in real-life clinical practice from five European observational studies. J AntimicrobChemother2013;68(suppl2):ii15–ii24.
2. Guirao X, Sanchez Garcia M, Bassetti M, et al. Safety and tolerability of tigecycline for the treatment of complicated skin and soft-tissue and intra-abdominal infections: an analysis based on five European observational studies. J AntimicrobChemother. 2013;68(suppl2):ii37–ii44.

PP-TYG-NOR-0009