Tygacil bivirkninger

Det totale antallet pasienter med cSSTI og cIAI som ble behandlet med tigecyklin i kliniske fase III- og IV- studier er 2393.

Reversibel kvalme (21 %) og oppkast (13 %), som vanligvis oppsto tidlig (på behandlingsdag 1-2) og var milde eller moderate i alvorlighetsgrad, var de vanligste legemiddelrelaterte behandlingstrengende bivirkningene i kliniske studier.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Klasseeffekter av antibiotika

  • Pseudomembranøs kolitt som kan variere i alvorlighet fra mild til livstruende (se preparatomtale pkt 4.4).
  • Overvekst av ikke-følsomme organismer, inkludert sopp (se preparatomtale pkt 4.4).

Klasseeffekter av tetracyklin

Klassen glycylcyklinantibiotika er strukturelt lik klassen tetracyklinantibiotika. Bivirkninger av tetracyklinantibiotika kan inkludere fotosensitivitet, pseudotumor cerebri, pankreatitt og anti-anabolsk virkning som har ført til økt BUN (blod-urea-nitrogen), azotemi, acidose og hyperfosfatemi (se preparatomtale pkt 4.4).
Tigecyklin kan være assosiert med permanent misfarging av tenner dersom det brukes under tannutvikling (se preparatomtale pkt 4.4).

For ytterligere informasjon om bivirkninger ved bruk av Tygacil, se preparatomtalen pkt 4.8.

Referanse:

Tygacil SPC

PP-TYG-NOR-0009