Dosering av Tygacil

Voksne1

  • Anbefalt dose med Tygacil er en initial dose på:

100 mg etterfulgt av 50 mg hver 12. time i 5 til 14 dager

  • Varighet av behandlingen bør bestemmes av alvorlighetsgrad, infeksjonssted og pasientens kliniske respons

Barn og unge (8 til 17 år)1

  • Tigecyklin skal bare brukes til å behandle pasienter som har fylt 8 år og eldre etter konsultasjon med lege som har relevant erfaring innen håndtering av infeksjonssykdommer
  • Doseringen for barn i alderen 8 til <12 år er: 1,2 mg/kg med Tygacil hver 12. time intravenøst med en maksimal dose på 50 mg hver 12. time i 5 til 14 dager.
  • Sikkerheten og effekten av Tygacil hos barn under 8 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ikke data tilgjengelig. Tygacil skal ikke brukes til barn under 8 år på grunn av misfarging av tenner
  • Doseringen for ungdom i alderen 12 til <18 år er: 50 mg Tygacil hver 12. time i 4 til 14 dager

Dosering av Tygacil for spesielle populasjoner1

Ingen dosejustering er nødvendig for:

  • Eldre pasienter
  • Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Pasienter som gjennomgår hemodialyse
  • Pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og Child-Pugh B)a

a) Hos pasienter (inkludert pediatriske pasienter) med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C), bør dosen av tigecyklin reduseres med 50 %. Dosen til voksne bør reduseres til 25 mg hver 12. time etter startdosen på 100 mg. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C) bør behandles med forsiktighet og overvåkes med hensyn til behandlingsrespons.

Referanse:

1. Tygacil SPC 

PP-TYG-NOR-0009