Sikkerhetsinformasjon for Tygacil

I kliniske studier av kompliserte hud- og bløtvevsinfeksjoner (cSSTI), kompliserte intraabdominale infeksjoner (cIAI), diabetiske fotinfeksjoner, nosokomial pneumoni og studier av resistente patogener er det observert en numerisk høyere mortalitetsrate hos pasienter behandlet med tigecyklin i forhold til sammenlignende behandling. Årsakene til disse funnene er ikke kjent, men dårligere effekt og sikkerhet enn sammenlignende behandling kan ikke utelukkes.1

Tygacil har ingen signifikante interaksjoner1

Tygacil metaboliseres ikke i stor utstrekning.1
Det forventes derfor ikke at clearance av tigecyklin skal påvirkes av aktive substanser som hemmer eller øker aktiviteten av CYP450 isoformene.1

Vanlige og svært vanlige bivirkninger er oppgitt nedenfor1:

For fullstendig informasjon om bivirkninger, se SPC pkt 4.8.

Referanse:
Tygacil SPC
PP-TYG-NOR-0009