Vfend bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen
Sikkerhetsprofilen til vorikonazol er basert på en integrert safety database med mer enn 2000 personer (inkludert 1603 pasienter i kliniske studier og 270 i profylaktiske studier). Dette representerer en heterogen populasjon, med pasienter med maligne blodsykdommer, HIV-infiserte pasienter med øsofagal candidiasis og refraktære sopp-infeksjoner, ikke-nøytropene pasienter med candidemi eller aspergillose og friske frivillige. 705 pasienter fikk vorikonazol i mer enn 12 uker, hvorav 164 pasienter fikk vorikonazol i mer enn 6 måneder.
 
De mest vanlig rapporterte bivirkningene:

 • synsforstyrrelser
 • pyreksi
 • utslett
 • oppkast
 • kvalme
 • diaré
 • hodepine
 • perifert ødem
 • unormal leverfunksjonsprøve
 • pustevansker
 • abdominale smerter

Alvorlighetsgraden av bivirkningene var generelt mild til moderat. Ingen klinisk signifikante forskjeller ble sett når sikkerhetsdataene ble analysert etter alder, rase eller kjønn.

Mer informasjon om bivirkninger og forsiktighetsregler finner du her.

Om bivirkninger ved profylaktisk bruk 

Referanse:

Vfend SPC

PP-VFE-NOR-0009